Stambomen


Paulus Ennema en Antie Jans


Kinderen:
Johannes (1779-1849) x Wentje de Boer
Jetske (1780-1835) x Seerp Anema
Kornelia (1783-1851) x Pieter Oosterhaven
Janna (1787-voor 1804)

 

Paulus en Antje zijn in 1778 in de kerk van Boer getrouwd en "niet te Dongjum in verband met de bouwvalligheid van de kerk", volgens het trouwregister. De kerk in Dongjum was in 1711 gebouwd en tegenwoordig weer in goede staat.

 

In 1804 staat in de Leeuwarder Courant het bericht van overlijden van Paulus Ennema. De ondertekening is van Johannes Ennema, mede uit naam van zijn twee zusters.

Moeder Antje Jans en de jongste zus Janna zijn dus al overleden.


 

In 1836 woont Johannes in een gaardenierswoning onder Dongjum. Steenstra schrijft in 1836 in zijn boek over de state Gosliga: "De state Gosliga is in 1803 geheel afgebroken en vernietigd, en bestaat thans nog in eene gaardenierswoning; hebbende de grootte van de plantagie dier staate weleer bedragen 18 pondemate of ruim 6 1/2 bunder lands. ...thans door J.P. Ennema bewoond..."  (H.W. Steenstra: "Oudheidkundige aanteekeningen van de dorpen en kloosters der grietenij Franekeradeel")

Johannes was diaken en kerkvoogd en trad als zodanig op als voogd over twee mensen in Amsterdam. Op 13 november 1812 werd daarvan een notariële akte opgemaakt:  
1812 Leeuwarden, notaris J.C. Kutsch
Volmacht, akte niet aanwezig
- Johannes Ennema te Dongjum, in kwaliteit en kerkvoogd en diaken
- Jan Frederik Koning te Amsterdam
- Jacob van der Goes te Amsterdam

Bron: Tresoar; Toegangsnr.26; Inventarisnr. 76009; Repertoirenr. 779;13-11-1812

 

De familie heeft nog wel bezittingen. In 1846 worden bouw- en greidlanden te huur aangeboden, die toebehoren aan de erven Ennema

"De Notaris STINSTRA, te Franeker, zal, op tijd en plaats als boven (maandagen 16 febr. en 2 maart in de Koornbeurs te Franeker), voor den tijd van vijf jaren, dadelijk in te gaan, publiek aan de meestbiedenden, bij stukken, volgens Biljetten verhuren:
 6 Bunder 46 roede 80 el BOUW- en GREIDLAND, onder Dongjum, en 2 bunder 60 roede 70 el BOUWLAND, onder Franeker gelegen en aan de Erven Ennema toebehoorende." LC 13-2-1846

 

Jetske is in 1805 in Dongjum getrouwd met Seerp Anema.

 

Kornelia is met Pieter Jans Oosterhaven getrouwd in 1802.