Stambomen


Johannes Ennema en Cornelia Eidsma


In 1758 wordt Johannes Ennema benoemd tot burgemeester van Franeker.
 
 
 
Uit de Leeuwarder Courant van april 1774:
 
"De Old Burgemeester J.ENNEMA te Franeker, presenteert uit der Hand te Verhuuren: Een Fraaije BUITENWOONINGE met een Schoone Hovinge, gelegen aan de Ryksweg en Vaart onder den dorpe Tjummarum, laatst by de juffer T. van Houwerda bewoond geweest; kan direkt aanvaard worden."
 
 
Uit de Leeuwarder Courant van april 1772:

"Dr. W. van LOON zal op Maandagen den 5 October 1772 by de eerste Zitdag, den 12 en 19den by de Verhoginge en provisionele Palmslag, t'elkens 's nademiddags te één Uur, ten huize van N.Sjoek Castelein in het Heeren Logement te Franeker, publiek by strijkgeld verkopen: Eén voortreffelijke HUIZINGE cum annexis, staande en gelegen op de Gods Akker, binnen Franeker, door juffrouw Ybeltje van Houwerda met 'er dood ontruimd. Wie gadinge heeft, kome op tyd en plaats voorschreven, kuinnende inmiddelen tyd en de Conditien gezien worden by bovengemelde Actuarius te Sneek en ten sterfhuize van Y. van Houwerda te Franeker."