Stambomen


Jan Scheltes en Jetske Jans


Jan Scheltes was een welgestelde boer, blijkens het quotiatiekohier (soort belastingboek) in 1749.
 
Quotisatiekohieren 1749 
Jan Scheltes, Franekeradeel
Plaats: Dongjum
Omschrijving: welgesteld boer
Gezin volw: 5 en kind: 4
Aanslag: 57-1-2
 
In de Leeuwarder Courant van 28 oktober 1761 wordt het land waarop Jan Scheltes heeft geboerd te huur aangeboden. Jan Scheltes is dan 48 jaar.
 
"Uit der Hand te Huur een Heerlyke ZATHE LANDS gelegen onder den dorpe DONGJUM de Polle genaamd, groot 61 pondematen zo Bouw- als Greid Landen, belast met 20 en zeven agste Floreen, thans by JAN SCHELTES wordende gebruikt, op Petri en May 1762 vry van Huuringe. Wie gadinge daar aan maakt, kome by de Hoog Wel Geb Freule A.R. VAN GOSLINGA, ofte by Mr. ALBERT WITHOUT ten voorn. Dorpe Dongjum, die met een ieder in billijkheid willen handelen."
 
In de Leeuwarder Courant van 20 september 1783 wordt land gehuurd door Jan Scheltes te koop aangeboden.
 
"Een Stelle of Hornleger onder Sexbierum, groot 2 en een tweede Pondemate, Stemgeregtigt op No.11, belast met 11 Strs. Floreen, invoegen door Jan Scheltes werd gebruikt voor 30 Guld vry geld 's Jaars tot 1786. Waar op per Pondemate geboden is 444 g gls. 7 strs."
 
In de Leeuwarder Courant van 23 juli 1785 (Jan Scheltes is dan 55 jaar) wordt opnieuw een booerderij, gehuurd door Jan Scheltes te huur aangeboden
 
"Een schoone BOUW PLAATS te huur, zoo bouw als greide, groot hondert en agt Pondematen, bezwaart met 44 Floreen 1 St. en 8 Penningen, gelegen en by en om 't Slot Liaukema tot Sexbierom, waar onder is beste terplanden, te mey 1786 vry van Huur, thans door Jan Scheltes bewoond."
 
Een voorbeeld van Jan Scheltes werk als bijzitter staat in de krant van 7 april 1784.
 
"De byzitter JAN SCHELTES te Dongjum, en Dr. JAN DEKETH te Franeker als geauthoriseerdde Curatores bonorum over den boedel van wijlen Yge Cornelis in leven Huisman te Schalsum, gedenke op Donderdag den 15 April 1784, 's Morgens om 10 Uur, voor Commissaris van den E. Geregte van Franekeradeel op de Grietenye Rechtkamer binnen Franeker, in hun qualt. te doen Reekening, Bewys en Reliqua van hun gehad hebbende Administratie, over zulks een yder welke daar by belang heeft, wert verzogt zig te vervoegen op tydt en Plaats hier boven gemeld."
 
Naast zijn boerenbestaan had hij nog een paar functies: ouderling en mederechter van Franekeradeel.
 
Jan Scheltes is in de kerk begraven. Op zijn grafsteen staat:
"Ao 1792 den 13 october is overleden den eersame Jan Scheltes in leeven meede rechter van het edele gerechte van Franekeradeel en ouderling tot Dongjum oud in het 80 jaar en legt alhier begraven"