Stambomen


Parenteel Jelle Hilbrands = Bruinsma


 

Parenteel van Jelle Hilbrands

1 Jelle Hilbrands is geboren op 23 oktober 1714 in Bolsward. Jelle is overleden omstreeks 1792, ongeveer 78 jaar oud.
Notitie bij Jelle: {https://familiepraat.wordpress.com/fam-bruinsma/jelle-hillbrands-2/}

JELLE HILBRANDS (1714-1792)
Onze oudovergrootouder

Daar staat hij, de pet scheef op de kop, de handen diep in de b?se. De ijzige noordooster winden en de hete zomer zon hebben zijn gezicht met diepe lijnen omploegd. Zijn huid is zo taai als leer en zo weerbarstig als de seizoenen waaraan hij is blootgesteld. Hij is klein, maar pezig, met jatten waar je u tegen zegt. Jelle Hilbrands: onze bloedeigen vader des vaderlands, onze vaandeldrager. Zeker, ook hij heeft ouders gehad, hij is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Zeker is ook dat zijn vader Hillebrand heette, maar daar houdt het verhaal op, ondanks verwoede pogingen om nog één stapje verder terug in de tijd te gaan. Tot op heden ontbreekt elk spoor. Dus wie weet had onze moeder gelijk met haar stellige bewering dat het geslacht Bruinsma oorspronkelijk niet uit Friesland afkomstig was. Tot op heden is daar geen enkel bewijs voor, en aan de andere kant kunnen we ook niet bewijzen dat Jelle’s ouders uit Friesland afkomstig zijn. Jelle Hilbrands is echter een zekerheid, een volbloed Bruinsma, ondanks het feit dat de achternaam Bruinsma pas in 1811 officieel werd. Jelle was, zoals dat dan zo mooi heet, onze oudovergrootouder.

v6

Jelle Hilbrands (of: Hillebrands) Bruinsma werd rond 1714 te Exmorra geboren. Echter, in de Personele Kohieren van 1712 komt de naam van vader Hillebrand (of alle variaties op die naam) niet voor. Met andere woorden: het is zeker dat de ouders van Jelle in 1712 niet in Exmorra woonachtig waren. Ze zijn er vlak voor zijn geboorte naar toe verhuisd. In de Personele Kohieren worden alle dorpen van Wonseradeel genoemd, maar ook daar niets of niemand die op Hillebrand lijkt. Alleen Witmarsum komt in de gegevens van 1712 niet voor, dus er is een (kleine) kans dat zijn ouders daar vandaan kwamen. In het andere geval moeten we er rekening mee houden dat de ouders van Jelle tussen 1712 en 1714 buiten Wonseradeel woonachtig waren.

In 1744, dus toen Jelle Hilbrands 30 jaar oud was, telde Friesland 135.133 inwoners. Ter vergelijking: op 30 september 2012 waren dat er 647.239. In 1744 waren dat er dus ruim 500.000 minder. Van de jonge jaren van Jelle Hilbrands is (nog) weinig bekend, wel weten we dat hij bij de volkstelling van 1744 zijn naam liet noteren (en sijn vrouw en 1 kind) en was hij bereid 4 dukaten te betalen om de handel en scheepvaart binnen Friesland te stimuleren. Een soort verkapte belasting dus. En dat was nog linke soep, want als de teller het idee had dat je te weinig bood, werd het woord vermogend achter je naam geschreven. En vermogend betekende: de persoon heeft het geld wel, maar is onwillig. Met alle gevolgen van dien. Jelle’s naam staat onderaan de lijst.

volkstelling 1744

Tussen 1748 en 1758 was hij gering boer te Exmorra en moest hij jaarlijks 30 caroliguldens en 5 stuivers belasting betalen. De caroligulden was een goudstuk met de beeltenis van Karel V en was sinds 1521 het betaalmiddel in Nederland. De waarde van 1 carolis was 20 stuivers. Met andere woorden: hij moest 605 stuivers belasting betalen. En dat betekende dat hij wel degelijk een aardig stukje land had.

De eerste vorstperiode begon al in oktober 1739 en duurde tot eind november. Vanaf 5 januari vroor het bij een harde wind -10 tot -20 graden. Troepen wolven trokken in onze streek rond en vormden een gevaar voor mens en dier. Rivieren bevroren. Pas halverwege maart kwam er een einde aan de langdurige vorstperiode. Ook met de lente wilde het niet echt vlotten. De lente van 1740 was met een gemiddelde van 5°C de koudste lente uit de gehele weergeschiedenis waarvan metingen bekend zijn. De zomer van 1740 was die naam niet waardig en was de koudste van de hele 18e eeuw. De oogsten mislukten en vanwege de honger moest veel kostbaar vee geslacht worden. In 1742 werd Friesland geteisterd door een muizenplaag en in 1744 en 1745 sloeg andermaal de veepest toe. Het zou jaren duren voordat men deze catastrofale periode te boven was.

Winter

In 1742 trouwde Jelle Hilbrands te Exmorra met Sibrig Piters Felsen. Sibrig Piters (later werd het Siebrig Pieters) was rond 1720 geboren en was de dochter van Pytter Jans Felsen, boer en visser te Allingawier en Trijntje Wybes. Toen Sibrig haar vader in 1752 overleed, werd het boerenbedrijf door haar oudste broer overgenomen. Hij liet vastleggen dat hij zijn broers en zusters ieder 100 caroligulden en 3 zilveren lepels zou betalen als zijnde hun deel van de erfenis. Ter vergelijking: in 1728 kochten de ouders van Sibrig een huis voor 100 caroliguldens. Dus een erfenis van 100 caroliguldens was een behoorlijk bedrag. Kon je een huis voor kopen. En dan hebben we het nog niet eens over 3 zilveren lepels. Jelle Hilbrands zal zo’n 34 jaar oud zijn geweest toen hij in het huwelijk trad, zijn vrouw Sibrig was een jaartje jonger. Zij kregen de volgende kinderen:

Kinderen

Hillebrand in 1743 te Exmorra – 26 november 1824 te Lollum (81 jaar)
Pyter in 1747 te Exmorra – 17 november 1812 te Kubaard (65 jaar)
Marten, 23 maart 1749 te Exmorra – onbekend, overleden vóór 1792
Trijntje, 26 juli 1750 te Exmorra, dopeling overleden
Trijntje, 5 september 1751 te Exmorra – overlijden te Harlingen (waarschijnlijk 1798)
Attie, 5 maart 1758 te Exmorra – overlijden onbekend, leefde nog in 1792
Naast boer was Jelle Hilbrands ook meester timmerman. Dat betekende dat hij tot het gilde van de timmerlieden behoorde en zelfs leerlingen in dienst nam die het vak wilden leerden. En dat de zaken goed gingen, blijkt uit het volgende:

In 1746 lieten Jelle Hilbrands, meester timmerman, en Sybrigh Pieters Felsen (anders gespeld dus) te Exmorra noteren dat zij 100 caroliguldens schuldig waren aan Fedde Heslinga en Geeltie Egberts te Bolsward, wegens levering van houtwaren. Tot onderpand stelden zijn hun vee en timmergereedschappen.

In 1750 lieten Jelle Hilbrands, meester timmerman, en Sybrig Pytters (wederom: anders gespeld) te Exmorra noteren dat zij 1100 caroliguldens schuldig waren aan Oene Rintjes en Moey Ulbes te Arum, vanwege de koop van 10 koeien.

Zoals gezegd kon je voor 100 caroliguldens een huis kopen, dus een schuld van 1100 caroliguldens was een fors bedrag. Dar kon je een hele straat voor kopen. Het betekende dus dat hij kredietwaardig was en dat men bereid was hem een dergelijk bedrag te lenen.Hieronder een fragment van een brief uit 1780, waarin een schipper een paar woorden schrijft aan zijn moeder. De passage is in het Fries van de 18e eeuw, de vertaling zit erbij.

Alser hete oer us saaken voorfalt, mim, dan sol ik dij aanstons per post schriuve, der keste vest, bij alle wolwessen, staat op maitie. Dit is, leeu ik, wol het toolfde of het 13 brief al, der ik dij hier vandenne stierd heb. Ik tienke dat ik en goe nemme bij de vroulie te Wans sol krije, omdat ik so trou schriu. Is dat zo nit, leeu? Ja, zeij? Ik woel wol datter appelsienen te kryen wieren, dan soel ik dij aanstons hette stiere, marjer binne er net te krijen. Jette ris van mij, min leeve, gegroet. Us Pitter dweit dij ek groeten & oen Hidde & Haauk & oen Ick & Aag.

Als er iets over onze zaken voorvalt, moeder, dan zal ik je meteen per post schrijven, daar kun je vast, bij alle welwezen, staat op maken. Dit is geloof ik wel de twaalfde of 13e brief al, die ik je hiervandaan geschreven heb. Ik denk dat ik een goede naam bij de vrouwen in Warns zal krijgen, omdat ik zo trouw schrijf. Is dat niet zo, lieverd? Ja, toch? Ik wou dat er sinaasappels te krijgen waren, dan zou ik je meteen wat sturen, maar hier zijn er niet te krijgen. Noch eens van mij, mijn lieverd, gegroet. Onze Pitter doet je ook (de) groeten en aan Hidde en Haauk en aan Ick en aan Aag.

Op zondag 24 augustus 1760 verhuisde het gezin van Exmorra naar Kubaard. De afstand tussen de twee dorpen bedroeg hemelsbreed nog geen 13 kilometer, maar in de 18e eeuw was dit echt een enorme stap. Tussen 1768 en 1788 was Jelle Hilbrands boer en timmerman op de boerderij Groot Loopens in Kubaard. Hij had een grote stap vooruit gezet, want zijn landerijen in Kubaard waren tweemaal zo groot als die in Exmorra.

Groot-Loopens

Jelle Hilbrands overleed tussen juni 1792 en juni 1793 te Kubaard op 78-jarige leeftijd. Na het overlijden werd zijn bezit in vier gelijke parten over de kinderen verdeeld: Hilbrand, Pyter, Trijntje en Attie. De andere kinderen in het gezin waren dus al overleden. Zijn vrouw Sibrig (Siebrig) bleef in Kubaard wonen. Daar overleed ze tenslotte op zondag 5 juli 1807. Sibrig Piters Felsen werd circa 87 jaar oud.
=================
Jelle trouwde met Sibrig Pieters Felsen. Sibrig is geboren omstreeks 1720, dochter van Pytter Jans Felsen. Sibrig is overleden op 5 juli 1807 in Kubaard, ongeveer 87 jaar oud.
Notitie bij Sibrig: dochter fan Pytter Jans Felsen, boer en fisker te Allingawier, en Trijntje Wybes. As Sybrig har heit yn 1752 ferstjert, wurdt de buorkerij troch har âldste broer oernommen. Dy lit fêstlizze dat er syn bruorren en susters elk 100 karoligûne en trije sulveren leppels betellet as har part fan ’e erfenis. Yn 1728 keapje Sybrig har heit en mem in hûs fan 100 karoligûne.
Kinderen van Jelle en Sibrig:
1 Hilbrand Jelles Bruinsma, geboren omstreeks augustus 1743 in Exmorra. Volgt 1.1.
2 Pyter Jelles Bruinsma, geboren op 17 februari 1746 in Exmorra. Volgt 1.2.
3 Marten Jelles [1.3]. Hij is gedoopt op 23 maart 1749 in Exmorra. Marten is overleden vóór 1792, ten hoogste 43 jaar oud.
Notitie bij Marten: Wonseradeel, dopen, doopjaar 1749
Gedoopt op 23 maart 1749 in Exmorra/Allingawier
Dopeling: Marten
Vader: Jelle Hillebrands
Moeder: Sibrig Piters Felsen
4 Tryntje Jelles [1.4]. Zij is gedoopt op 26 juli 1750 in Exmorra. Tryntje is overleden op 5 september 1751 in Exmorra, 1 jaar oud.
5 Tryntje Jelles [1.5]. Zij is gedoopt op 5 september 1751 in Exmorra. Tryntje is overleden omstreeks 1798 in Harlingen, ongeveer 47 jaar oud.
6 Attie Jelles Bruinsma, gedoopt op 5 maart 1758 in Exmorra. Volgt 1.6.
1.1 Hilbrand Jelles Bruinsma is geboren omstreeks augustus 1743 in Exmorra, zoon van Jelle Hilbrands (zie 1) en Sibrig Pieters Felsen. Hilbrand is overleden op 26 november 1824 in Lollum, ongeveer 81 jaar oud.
Notitie bij Hilbrand: {https://familiepraat.wordpress.com/fam-bruinsma/jelle-hillbrands-2/hillebrand-jelles-1743-1824/}

HILLEBRAND JELLES (1743-1824)
Hillebrand Jelles Bruinsma werd geboren rond 1743 te Exmorra, maar de precieze geboortedatum is nog niet gevonden. Dit komt deels omdat er talloze variaties zijn op de naam Hillebrand: Hillebrant, Hillbrant, Hillbrand, Hilbrant, Hilbrand, Hilebrants, Hilbrandus, Hilbren, of zijn patroniem Jelles: Jelis, Jellis, Jellys, Jellyes, Jelez, Jellies. Het merendeel van de mensen kon lezen noch schrijven, laat staan spellen hoe hun naam geschreven moest worden. Dus de ene klerk maakte er Hilbrant Jellez van en de andere Hillebrand Jellis. Dezelfde man, verschillende namen. Maar nog belangrijker is het trieste feit dat het doopboek van Exmorra niet compleet is. Wel weten we dat zijn vader Jelle Hilbrands en zijn moeder Siebrigje Pieters in 1760 naar Kubaard verhuisden. Hillebrand was dus toen een jaar of 17 oud.

Op zondag 22 april 1770 trouwde hij te Kubaard met Eeke Rommerts de Boer. Eeke was geboren op donderdag 17 november 1746 te Tzum, op een bewolkte stormachtige dag. Zij was de dochter van Rommert Feikes de Boer en Corneliske Jochems. Eeke was niet gedoopt en liet dit alsnog doen op 2 april 1779 te Lollum (doop op belijdenis, zoals het heet). Hillebrand was 27 jaar oud op de dag van het huwelijk, Eeke was 23 jaar.

Huwelijkk Hillebrand Jelles en Eeke Rommerts

Samen kregen zij de volgende kinderen:

Rommert, 24 februari 1770 te Tzum – 18 november 1835 te Harlingen (65 jaar)
Sybrig, 9 augustus 1772 te Tzum – onbekend, vóór 1811
Jelle, 19 juni 1775 te Lollum – 22 september 1863 te Dronrijp (88 jaar)
Korneliske, 10 november 1777 te Lollum -13 mei 1811 te Wommels (33 jaar)
Neltje, 1 mei 1780 te Lollum – 6 augustus 1780 te Lollum (3 maanden)
Feike, 5 juni 1781 te Lollum – 13 februari 1835 te Tzummarum (53 jaar)
Hillebrand en zijn gezin waren dus verhuisd naar Tzum. Tussen 1773-1774 verhuisde het gezin opnieuw, naar Lollum ditmaal.
Hilbrand:
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 22 april 1770 in Kubaard met Eeke Rommerts, 23 jaar oud, nadat zij op 8 april 1770 in Tzum in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22 april 1770 in Kubaard. Eeke is geboren op 17 november 1746 in Tzum, dochter van Romke Feikes en Corneliske Jochems. Zij is gedoopt op 2 april 1779 in Lollum (op belijdenis). Eeke is overleden op 28 augustus 1783 in Lollum, 36 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op 18 september 1785 in Lollum met Willemke Johannis Noordhof, 23 of 24 jaar oud. Willemke is geboren in 1761 in Grijpskerk Gr., dochter van Johannes Gerrits Noordhof en Lysbeth Reinders. Willemke is overleden op 28 juni 1838 in Franekeradeel, 76 of 77 jaar oud.
Kinderen van Hilbrand en Eeke:
1 Rommert Hilbrands Bruinsma, geboren op 24 februari 1770 in Tzum. Volgt 1.1.1.
2 Sybrig Hilbrands (Jitte) Bruinsma [1.1.2], geboren op 9 augustus 1772. Zij is gedoopt op 6 september 1772 in Tzum. Jitte is overleden vóór 1791, ten hoogste 19 jaar oud.
3 Jelle Hilbrands Bruinsma, geboren op 19 juni 1775 in Lollum. Volgt 1.1.3.
4 Korneliske Hilbrands Bruinsma, geboren op 10 november 1777 in Lollum. Volgt 1.1.4.
5 Neltje Hilbrands Bruinsma [1.1.5], geboren op 1 mei 1780 in Lollum. Zij is gedoopt op 21 mei 1780 in Lollum. Neltje is overleden op 6 augustus 1780 in Lollum, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
6 Feike Hilbrands Bruinsma, geboren op 5 juni 1781 in Lollum. Volgt 1.1.6.
Kinderen van Hilbrand en Willemke:
7 Lijsbet Hilbrands Bruinsma, geboren op 6 november 1786 in Lollum. Volgt 1.1.7.
8 Johannes Hilbrands Bruinsma [1.1.8], geboren op 19 mei 1788 in Lollum. Hij is gedoopt op 1 juni 1788 in Lollum. Johannes is overleden op 20 april 1813 in Groningen militair hospitaal, 24 jaar oud (oorzaak: "Hectische koorts").
Notitie bij Johannes: {bron: https://familiepraat.wordpress.com/fam-bruinsma/jelle-hillbrands-2/hillebrand-jelles-1743-1824/johannes-hillebrands-1788-1813/}

JOHANNES HILBRANDS (1788-1813)
Johannes Hilbrands (of Hillebrands) Bruinsma werd op maandag 19 mei 1788 te Lollum geboren en aldaar gedoopt op zondag 1 juni 1788. De doop werd verricht door zijn eigen vader, Hillebrand Jelles, die doopheffer te Lollum was. Johannes was het 8e kind van vader Hillebrand en het 2e kind van moeder Willemke Johannes.

Leger

Tussen 1795 en 1813 was Nederland bezet door de Franse legers en in 1810 bepaalde Napoleon dat de Franse wetgeving ook voor ons land zou gelden. Inclusief de dienstplicht. Deze gold voor mannen in de leeftijd van 20 tot 25 jaar. Zo werd ook het geboortejaar 1788 opgeroepen, het jaar dus waarin Johannes Hillebrands geboren was.

Johannes had weinig keus. Hij had kunnen weigeren, maar de consequenties waren zwaar geweest. Zo kregen de ouders van een dienstweigeraar een boete van 500 francs, ofwel 250 gulden opgelegd. Een astronomisch bedrag voor een eenvoudig boerengezin. En dus meldde Johannes Hillebrands zich voor de keuring en werd hij geschikt bevonden voor de dienstplicht. Hij kreeg op kosten van de gemeente 2 hemden, 2 paar schoenen, 2 paar sokken, een ransel en een soldij van 9 francs, ongeveer 2,20 euro.

Johannes diende zich op zaterdag 11 april 1812 om 09.00 uur te Leeuwarden te melden bij de Raad van Recrutering. Aldaar werd hij ingedeeld bij de 87e Cohorte Nationale Garde, 1e Ban, 5e compagnie. En de 5e compagnie betekende dat hij soldaat in opleiding was. Een opleiding die ongeveer drie maanden zou duren, waarna hij werd ingedeeld in een andere compagnie.

Johannes was fuselier (geweerschutter), maar reeds op vrijdag 11 september 1812 (dus precies 5 maanden nadat hij in dienst was getreden) werd hij opgenomen in het garnizoen hospitaal te Groningen. Hier verbleef hij bijna 7 maanden en overleed tenslotte op dinsdag 6 april 1813 aan hectische koorts. Die omschrijving werd vaak gegeven bij wondkoorts en koudvuur (gangreen), opgelopen na amputatie van een van de ledematen. Een operatie die trouwens zonder verdoving plaatsvond. Het feit dat hij vele maanden in het hospitaal heeft gelegen, duidt op een ernstige verwonding. Triest genoeg zou er slechts een paar maanden na zijn overlijden een einde komen aan de Franse bezetting. Johannes was slechts 23 jaar oud, ongehuwd, en stierf ver van huis en zonder familie in een garnizoen hospitaal te Groningen.
Johannes bleef ongehuwd.
9 Sybrigje Hilbrands Bruinsma, geboren op 11 februari 1791 in Lollum. Volgt 1.1.9.
10 Marten Hilbrands Bruinsma, geboren op 28 oktober 1792 in Lollum. Volgt 1.1.10.
11 Pijtter Hilbrands Bruinsma, geboren op 28 mei 1796 in Lollum. Volgt 1.1.11.
12 Reinder Hilbrands Bruinsma, geboren op 7 juli 1803 in Lollum. Volgt 1.1.12.
1.2 Pyter Jelles Bruinsma is geboren op 17 februari 1746 in Exmorra, zoon van Jelle Hilbrands (zie 1) en Sibrig Pieters Felsen. Pyter is overleden op 17 november 1812 in Kubaard, 66 jaar oud. Pyter trouwde met Geertje Jans.
Kinderen van Pyter en Geertje:
1 Jelle Pieters Bruinsma, geboren op 3 november 1789 in Kubaard. Volgt 1.2.1.
2 Doede Pieters Bruinsma, geboren in 1798 in Kubaard. Volgt 1.2.2.
3 Pyter Pyters Bruinsma [1.2.3], geboren op 6 april 1813 in Kubaard.
1.6 Attie Jelles Bruinsma, dochter van Jelle Hilbrands (zie 1) en Sibrig Pieters Felsen. Zij is gedoopt op 5 maart 1758 in Exmorra. Attie is overleden op 16 oktober 1808, 50 jaar oud. Attie trouwde, 24 jaar oud, op 29 september 1782 in Hennaarderadeel met Jan Klazes Hoogterp, 36 jaar oud. Jan is geboren op 29 november 1745 in Witmarsum, zoon van [waarschijnlijk] Claas Clasen en [waarschijnlijk] Henke Tyssen. Hij is gedoopt op 5 december 1745.
Kinderen van Attie en Jan:
1 Klaas Jans Hoogterp [1.6.1], geboren op 2 augustus 1783 in Kimswerd. Hij is gedoopt op 7 september 1783.
2 Sijberig Jans Hoogterp [1.6.2], geboren op 2 september 1784 in Kimswerd. Zij is gedoopt op 19 september 1784.
3 Klaas Jans Hoogterp [1.6.3], geboren op 21 februari 1786 in Kimswerd. Hij is gedoopt op 19 maart 1786.
4 Jelle Jans Hoogterp [1.6.4], geboren op 29 april 1788 in Kimswerd. Hij is gedoopt op 18 mei 1788.
5 Hinke Jans Hoogterp, geboren op 21 februari 1790 in Kimswerd. Volgt 1.6.5.
6 Jelle Jans Hoogterp, geboren op 2 juli 1793 in Kimswerd. Volgt 1.6.6.
7 Sybrigje Jans Hoogterp, geboren op 26 maart 1796 in Kimswerd. Volgt 1.6.7.
8 Antje Jans Hoogterp, geboren op 24 juli 1799 in Kimswerd. Volgt 1.6.8.
9 Marten Jans Hoogterp, geboren op 15 maart 1802 in onder Kimswerd. Volgt 1.6.9.
1.1.1 Rommert Hilbrands Bruinsma is geboren op 24 februari 1770 in Tzum, zoon van Hilbrand Jelles Bruinsma (zie 1.1) en Eeke Rommerts. Hij is gedoopt op 27 mei 1802 in Tzum (op belijdenis). Rommert is overleden op 18 november 1835 in Harlingen, 65 jaar oud. Rommert:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 27 november 1791 in Tzum met Maaike Jans.
(2) trouwde, 61 jaar oud, op 19 mei 1831 in Harlingen met Geertruida Andries Koopmans /van der Spoel, ongeveer 45 jaar oud. Geertruida is geboren omstreeks 1786 in Bolsward, dochter van Andries Arjens Koopmans en Antje Johannes Koopmans. Geertruida is weduwe van Ruurd Fredriks Duman (±1777-1826).
Kinderen van Rommert en Maaike:
1 Eeke Rommerts Bruinsma. Volgt 1.1.1.1.
2 Albert Rommerts Bruinsma [1.1.1.2]. Albert is overleden op 16 januari 1824 in Cornjum.
3 Jan Rommerts Bruinsma [1.1.1.3], geboren op 16 mei 1792 in Tzum. Hij is gedoopt op 10 juni 1792 in Tzum.
4 Hillebrand Rommerts Bruinsma, geboren op 11 april 1793 in Tzum. Volgt 1.1.1.4.
5 Gerryt Rommerts Bruinsma [1.1.1.5], geboren op 18 mei 1794 in Tzum. Hij is gedoopt op 8 juni 1794 in Tzum.
6 Wybe Rommerts Bruinsma [1.1.1.6], geboren op 24 juli 1800 in Tzum. Hij is gedoopt op 17 augustus 1800 in Tzum. Wybe is overleden in september 1800 in Tzum, 2 maanden oud.
Kind van Rommert en Geertruida:
7 Cornelia Rommerts Bruinsma, geboren omstreeks 1834 in Harlingen. Volgt 1.1.1.7.
1.1.3 Jelle Hilbrands Bruinsma is geboren op 19 juni 1775 in Lollum, zoon van Hilbrand Jelles Bruinsma (zie 1.1) en Eeke Rommerts. Hij is gedoopt op 16 juli 1775 in Lollum. Jelle is overleden op 22 september 1863 in Dronrijp, 88 jaar oud. Jelle:
(1) trouwde, 35 jaar oud, op 2 mei 1811 in Franekeradeel met Trijntje Jacobs Hilverda, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op 11 augustus 1787 in Tzum, dochter van Jacob Jans Hilverda. Trijntje is overleden op 4 juli 1823 in Franeker, 35 jaar oud.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 14 november 1824 in Franeker met Aukjen Jans Taekema, ongeveer 44 jaar oud. Aukjen is geboren omstreeks 1780 in Witmarsum, dochter van Jan Rommerts Taekema en Reinsk Aukes. Aukjen is weduwe van Kornelis Pieters Poelstra (ovl. vóór 1824).
Kinderen van Jelle en Trijntje:
1 Mayke Jelles Bruinsma [1.1.3.1], geboren op 12 maart 1812 in Tzum.
2 Hilbrand Jelles Bruinsma, geboren op 24 februari 1814 in Tzum. Volgt 1.1.3.2.
3 Mayke Jelles Bruinsma, geboren op 9 mei 1816 in Tzum. Volgt 1.1.3.3.
1.1.4 Korneliske Hilbrands Bruinsma is geboren op 10 november 1777 in Lollum, dochter van Hilbrand Jelles Bruinsma (zie 1.1) en Eeke Rommerts. Zij is gedoopt op 30 november 1777 in Lollum. Korneliske is overleden op 13 mei 1811 in Hennaarderadeel, 33 jaar oud. Korneliske trouwde met Age Rientses Agesma.
1.1.6 Feike Hilbrands Bruinsma is geboren op 5 juni 1781 in Lollum, zoon van Hilbrand Jelles Bruinsma (zie 1.1) en Eeke Rommerts. Hij is gedoopt op 8 juli 1781 in Lollum. Feike is overleden op 13 februari 1835 in Tzummarum, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 februari 1835.
Notitie bij Feike: {bron: https://familiepraat.wordpress.com/fam-bruinsma/jelle-hillbrands-2/hillebrand-jelles-1743-1824/feike-hilbrands-1781-1835/}

FEIKE HILBRANDS (1781-1835)
Feike Top

Feike Hilbrands (Bruinsma) werd op dinsdag 5 juni 1781 te Lollum geboren en aldaar gedoopt op zondag 8 juli. Hij was het 6e kind van vader Hillebrand Jelles en moeder Eeke Rommerts. Feike zal zijn moeder niet of nauwelijks hebben kunnen herinneren, want zij overleed 2 jaar na zijn geboorte. Vader Hillebrand Jelles hertrouwde in 1785 met Willemke Johannes Noordhof. Feike was toen 4 jaar oud en zo werd hij opgevoed door zijn stiefmoeder. Na hem zouden nog 6 halfbroertjes en zusjes geboren worden.

In mei 2014 telde Nederland ruim 16,8 miljoen inwoners. In juni 1781, toen Feike geboren werd, waren dat er circa 1,9 miljoen. Hoe dunbevolkt Nederland toen ook was, Feike werd geboren in een eeuw van stijgende armoede groeiende werkloosheid. De ongekende welvaart van de Gouden Eeuw (17e eeuw) was voorgoed voorbij. De situatie verslechterde alleen maar toen de Franse troepen onder Napoleon Bonaparte in 1794 ons land binnenvielen. Nederland werd door de Franse bezetter gedurende 20 lange jaren (tot 1814) systematisch geplunderd, en bittere armoede was het gevolg. Pas rond 1860 zou de Nederlandse economie zich enigszins herstellen en braken er voor veel landgenoten betere tijden aan.

Feike was als baby gedoopt, maar deed op vrijdag 9 maart 1798 belijdenis. Dit betekende dat hij aantoonde dat hij kennis had van de voornaamste leerstukken van de kerkgemeenschap en deze onderschreef. Hij werd zodoende lidmaat (oorspronkelijk: ledemaat) van de kerkelijke gemeente. Hij was 29 jaar oud, toen hij op maandag 23 april 1810 in huwelijk trad met de 22-jarige Tietje Jans Bangma, Tietje was op zondag 25 mei 1788 te Arum geboren en aldaar gedoopt op zondag 8 juni. Zij was het 5e kind van vader Jan Sikkes Bangma en moeder Geertje Jacobs Tichelaar. In 1783 was er ook al een Tietje in dit gezin geboren (als tweeling met haar broertje Douwe), maar beide kinderen waren in 1788 al overleden. Vader Jan Sikkes en zijn vrouw Geertje Jacobs kregen in totaal 10 kinderen, en na Tietje zouden er nog een dochtertje en vier jongens geboren worden. Feike woonde in 1810 te Arum, net als zijn vrouw Tietje.

Tietje was verre familie van Pier Gerlofs Donia, beter bekend als Grutte Pier (Grote Pier). Oorspronkelijk was hij boer te Kimswerd. In 1515 plunderde een groep Saskische huurlingen dit dorp, waarbij verschillende dorpsbewoners het leven lieten, waaronder Pier’s vrouw. Verteerd door verdriet en ziedend van woede richtte hij in Arum een leger op met de naam Arumer Zwarte Hoop. Dit leger van arme boeren, struikrovers en bandieten werd onder andere actief als kapervloot op de Zuiderzee. Tijdens een van de vele zeeslagen wisten Pier en zijn mannen 28 Hollandse schepen te veroveren. De 500-koppige bemanning van deze schepen werd zonder pardon overboord geworpen. In geschriften komen we de volgende beschrijving van hem tegen: Hij was een boom van een kerel, donker van gelaat, breedgeschouderd, met een lange zwarte baard, van nature een ruw humorist, door de omstandigheden in een grote wreedaard herschapen. Zijn zwaard was 2 meter en 15 centimeter lang en woog 6,6 kilo (een exacte replica is te zien in het Fries Museum). Over Grutte Pier zijn talloze sagen in omloop. Zo wordt bijvoorbeeld beweerd dat hij de bedenker is van het befaamde: Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries. Hij gebruikte dat om te achterhalen of de schippers op de Zuiderzee wel echte Friezen waren. Wie de woorden niet goed kon uitspreken werd ter plekke onthoofd, het schip werd geplunderd en rest van de bemanning overboord gegooid. Een ander verhaal gaat als volgt: Grote Pier was een hele sterke kerel. Op een keer was hij aan het ploegen en had hij het paard voor de ploeg gespannen. Het was nog een ouderwetse ploeg met houten balken. Toen kwam er een een vreemde man op hem af en vroeg: “Weet jij waar Grutte Pier woont?” Toen trok Pier het paard voor de ploeg vandaan, tilde de ploeg met zijn rechterhand op bij en wees met de ploeg naar een boerderij. En hij zei: ‘kijk, daar woont hij.” Met de andere vuist sloeg hij zichzelf op de borst en zei: “En hier staat hij.” Grutte Pier stierf in 1520 in Sneek.

piergerlofsdonia (2)

Toen in het jaar 1811 de naamsaanneming (achternaam) verplicht werd, moest ook Feike Hilbrands eraan geloven. Feike en Tietje woonden inmiddels in Tzum en dus meldde hij zich op vrijdag 3 januari 1812 te Franeker, waar hij simpelweg liet noteren dat deszelfs vader Hilbrand Jelles Bruinsma, huisman onder Lollum, nog in leven is. En daarmee was alles gezegd. Want als zijn vader de naam Bruinsma had aangenomen, waren zijn kinderen automatisch ook een Bruinsma.

Naamgeving

Feike en Tietje kregen samen de volgende kinderen:

Hilbrand, 14 januari 1812 te Tzum – 23 januari 1874 te Arum (62 jaar)
Jan, 7 september 1814 te Tzum – 27 februari 1885 te Sexbierum (70 jaar)
Geertje, 22 april 1821 te Tzum – 30 maart 1864 te Minnertsga (43 jaar)
Kornelis, 25 april 1827 te Tzum – 25 november 1827 te Tzum (7 maanden)
Lange tijd was Feike Hilbrands schipper van beroep, maar tussen 1815 en 1820 betrok hij een stelpboerderij te Tzum, in een gebied dat bekend stond onder de naam De Kampen. De boerderij was al in 1640 het eigendom van de Hervormde Gemeente. Het woongedeelte bestond uit de mooie kamer aan de rechterkant, een woonkamer, een gang en een kelder aan de linkerzijde. De boerderij (maar uiteraard verbouwd) bestaat nog altijd (Wommelserweg 79, Tzum).

Wom - Tzum - 79

In 1824 werd Feike gearresteerd wegens de verkoop van 1/4 vat boter, waarin een groote hoeveelheid stinkend witte smeerboter was omgeven. Hij werd veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf en 25 gulden boete (omgerekend naar de huidige tijd is dat 596 gulden, ofwel 270 euro).

Blokhuis

Feike’s vader overleed in november 1824 en Tietje’s moeder in augustus 1826. In beide gevallen behoorde er onroerend goed bij de nalatenschap en dus zullen zowel Feike als Tietje hun kindsdeel ontvangen hebben. Vanaf dat moment zien we in de aktes dat Tietje Jans boerinne van beroep is. Op woensdag 25 april 1827, om 04.00 in de ochtend, beviel moeder Tietje van haar 4e kind. Wellicht waren er complicaties bij de geboorte of waren er infecties opgetreden, het is niet meer met zekerheid vast te stellen. Wel weten we dat Tietje Jans, boerinne te Tzum en moeder van 4 kinderen, op woensdag 9 mei 1827, des namiddags ten twee uren overleed. Tietje Jans Bangma werd slechts 39 jaar oud. Feike Hilbrands was toen 45 jaar oud, zijn zoon Hilbrand was 15, Jan was 12, Geertje was 6 en zijn de kleine Kornelis nog maar amper 9 dagen.

Feike verhuisde met zijn kinderen naar Tzummarum en huurde daar een hoeve met toebehoren voor een bedrag van 744 gulden per jaar (wat nu neer zou komen op 17.298 gulden, ofwel 7.849 euro per jaar). Hier woonde en werkte hij de laatste jaren van zijn leven. Hij overleed op vrijdag 13 februari 1835, des avonds ten negen ure te Tzummarum, in wijk L, huisnummer 96. Feike Hilbrands Bruinsma werd 52 jaar oud en liet 4 kinderen na. De voogd voor de jongste kinderen was Douwe Jans Bangma, een broer van moeder Tietje.
Feike trouwde, 28 jaar oud, op 23 april 1810 in Wonseradeel met Tietje Jans Bangma, 21 jaar oud. Tietje is geboren op 25 mei 1788 in Arum, dochter van Jan Sikkes Bangma en Geertje Jacobs Tichelaar. Zij is gedoopt op 8 juni 1788 in Arum. Tietje is overleden op 9 mei 1827 in Tzum, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 mei 1827.
Kinderen van Feike en Tietje:
1 Hilbrand Feikes Bruinsma, geboren op 13 januari 1812 in Tzum. Volgt 1.1.6.1.
2 Jan Feikes Bruinsma, geboren op 7 september 1814 in Tzum. Volgt 1.1.6.2.
3 Geertje Feikes Bruinsma, geboren op 22 april 1821 in Franekeradeel. Volgt 1.1.6.3.
4 Kornelis Feikes Bruinsma [1.1.6.4], geboren op 25 april 1827 in Franekeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 april 1827. Kornelis is overleden op 25 november 1827 in Franekeradeel, 7 maanden oud.
1.1.7 Lijsbet Hilbrands Bruinsma is geboren op 6 november 1786 in Lollum, dochter van Hilbrand Jelles Bruinsma (zie 1.1) en Willemke Johannis Noordhof. Zij is gedoopt op 26 november 1786 in Lollum. Lijsbet is overleden op 28 april 1854 in Lollum, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 april 1854. Lijsbet trouwde, 20 jaar oud, op 24 mei 1807 in Lollum met Jacob Jacobs Strikwerda.
Kinderen van Lijsbet en Jacob:
1 Willemke Jacobs Strikwerda [1.1.7.1], geboren op 11 januari 1808. Zij is gedoopt op 27 januari 1808 in Franeker.
2 Luitske Jacobs Strikwerda [1.1.7.2], geboren op 11 mei 1809. Zij is gedoopt op 21 mei 1809 in Tzum.
3 Jacoba Jacobs Strikwerda [1.1.7.3], geboren op 8 februari 1811 in Tzum. Zij is gedoopt op 17 februari 1811 in Tzum.
4 Ieme Jacobs Strikwerda [1.1.7.4], geboren op 9 september 1812 in Tzum.
5 Johannes Jacobs Strikwerda [1.1.7.5], geboren op 1 mei 1815 in Tzum.
1.1.9 Sybrigje Hilbrands Bruinsma is geboren op 11 februari 1791 in Lollum, dochter van Hilbrand Jelles Bruinsma (zie 1.1) en Willemke Johannis Noordhof. Zij is gedoopt op 6 maart 1791 in Lollum. Sybrigje is overleden op 12 september 1872 in Franekeradeel, 81 jaar oud. Sybrigje trouwde, 32 jaar oud, op 18 mei 1823 in Franekeradeel met Willem Pieters de Vries, 36 of 37 jaar oud. Willem is geboren in 1786 in Menaldum. Willem is overleden op 22 februari 1855 in Tzum, 68 of 69 jaar oud.
1.1.10 Marten Hilbrands Bruinsma is geboren op 28 oktober 1792 in Lollum, zoon van Hilbrand Jelles Bruinsma (zie 1.1) en Willemke Johannis Noordhof. Hij is gedoopt op 18 november 1792 in Lollum. Marten is overleden op 1 juli 1865 in Wonseradeel, 72 jaar oud. Marten trouwde met Klaaske Jans Boersma. Klaaske is geboren op 27 januari 1801 in Kubaard, dochter van Jan Klazes Boersma en Trijntje Steffens. Zij is gedoopt op 8 februari 1801 in Waaxens.
1.1.11 Pijtter Hilbrands Bruinsma is geboren op 28 mei 1796 in Lollum, zoon van Hilbrand Jelles Bruinsma (zie 1.1) en Willemke Johannis Noordhof. Hij is gedoopt op 19 juni 1796 in Lollum. Pijtter is overleden op 30 januari 1871 in Waaxens, 74 jaar oud. Pijtter:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 13 mei 1829 in Hennaarderadeel met Foekjen Johannes Tiemersma (vander Schaaf), 26 jaar oud. Foekjen is geboren op 22 juni 1802 in Wommels, dochter van Johannes Andries Tiemersma (van der Schaaf) en Ymkjen Gerrits Hiemstra. Zij is gedoopt op 27 juni 1802 in Wommels. Foekjen is overleden op 27 juni 1830 in Lutkewierum, 28 jaar oud.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 24 oktober 1835 met Fokeltje Minnes Wiersma, 37 jaar oud. Fokeltje is geboren in februari 1798 in Hennaard. Fokeltje is overleden op 4 januari 1886 in Wommels, 87 jaar oud. Fokeltje is weduwe van Samuel Wijbrandus Odolphi (ovl. 1831), met wie zij trouwde op 9 mei 1822.
Kind van Pijtter en Fokeltje:
1 Willemke Pytters Bruinsma, geboren op 25 mei 1839 in Waaxens. Volgt 1.1.11.1.
1.1.12 Reinder Hilbrands Bruinsma is geboren op 7 juli 1803 in Lollum, zoon van Hilbrand Jelles Bruinsma (zie 1.1) en Willemke Johannis Noordhof. Hij is gedoopt op 24 juli 1803 in Lollum. Reinder is overleden op 31 juli 1859 in Franekeradeel, 56 jaar oud. Reinder trouwde, 36 jaar oud, op 9 mei 1840 in Franekeradeel met Dirkje Egberts Tilstra, ongeveer 28 jaar oud. Dirkje is geboren omstreeks 1812 in Zweins.
1.2.1 Jelle Pieters Bruinsma is geboren op 3 november 1789 in Kubaard, zoon van Pyter Jelles Bruinsma (zie 1.2) en Geertje Jans. Jelle trouwde, 25 jaar oud, op 1 juni 1815 in Franekeradeel met Joukje Jans Herema, 78 of 79 jaar oud. Joukje is geboren in 1894 in Tzum.
Kinderen van Jelle en Joukje:
1 Pieter Jelles Bruinsma, geboren op 30 september 1816 in Tzum. Volgt 1.2.1.1.
2 Jetske Bruinsma [1.2.1.2], geboren op 27 maart 1818 in Tzum.
1.2.2 Doede Pieters Bruinsma is geboren in 1798 in Kubaard, zoon van Pyter Jelles Bruinsma (zie 1.2) en Geertje Jans. Doede trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 14 mei 1825 in Hennaarderadeel met Antje Jelles Hieminga.
1.6.5 Hinke Jans Hoogterp is geboren op 21 februari 1790 in Kimswerd, dochter van Jan Klazes Hoogterp en Attie Jelles Bruinsma (zie 1.6). Zij is gedoopt op 21 maart 1790. Hinke trouwde met Taeke Oenes Kolthof. Taeke is geboren in 1791 in Tzummarum.
1.6.6 Jelle Jans Hoogterp is geboren op 2 juli 1793 in Kimswerd, zoon van Jan Klazes Hoogterp en Attie Jelles Bruinsma (zie 1.6). Hij is gedoopt op 21 juli 1793. Jelle:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 20 februari 1825 met Baukje Gerbens van Dijk, 65 of 66 jaar oud. Baukje is geboren in 1891 in Garijp.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 6 december 1835 in Franeker met Antje Jans Krol, 38 of 39 jaar oud. Antje is geboren in 1796 in Boksum.
1.6.7 Sybrigje Jans Hoogterp is geboren op 26 maart 1796 in Kimswerd, dochter van Jan Klazes Hoogterp en Attie Jelles Bruinsma (zie 1.6). Zij is gedoopt op 17 april 1796. Sybrigje is overleden op 24 juni 1870, 74 jaar oud. Sybrigje ging samenwonen met Johannes Alberts Wolvendijk. Johannes is geboren in 1797. Johannes is overleden op 16 maart 1870, 72 of 73 jaar oud.
Kinderen van Sybrigje en Johannes:
1 Albert Johannes Wolvendijk, geboren op 22 oktober 1822 in Minnertsga. Volgt 1.6.7.1.
2 Attje Johannes Wolvendijk, geboren op 7 december 1823 in Tzummarum. Volgt 1.6.7.2.
3 Antje Johannes Wolvendijk [1.6.7.3], geboren op 19 november 1825 in Tzummarum. Antje is overleden op 19 mei 1863 in Tzummarum, 37 jaar oud. Antje bleef ongehuwd.
4 N.N. Wolvendijk [1.6.7.4], levenloos geboren kind, geboren op 6 maart 1828.
5 Jantje Johannes Wolvendijk [1.6.7.5], geboren op 30 mei 1829 in Tzummarum. Jantje is overleden op 23 juni 1829 in Tzummarum, 24 dagen oud.
6 Klaske Johannes Wolvendijk [1.6.7.6], geboren op 13 augustus 1833 in Tzummarum. Klaske is overleden op 14 augustus 1833, 1 dag oud.
7 Klaske Johannes Wolvendijk [1.6.7.7], geboren op 19 april 1836 in Tzummarum. Klaske is overleden op 19 april 1836 in Tzummarum, geen dag oud.
8 N.N. Wolvendijk [1.6.7.8], levenloos geboren kind, geboren op 13 januari 1840.
9 Klaas Wolvendijk, geboren op 8 februari 1841 in Tzummarum. Volgt 1.6.7.9.
1.6.8 Antje Jans Hoogterp is geboren op 24 juli 1799 in Kimswerd, dochter van Jan Klazes Hoogterp en Attie Jelles Bruinsma (zie 1.6). Zij is gedoopt op 18 augustus 1799. Antje trouwde, 28 jaar oud, op 8 augustus 1827 met Douwe Wybrens Kamminga, 25 of 26 jaar oud. Douwe is geboren in 1801 in Dronrijp.
1.6.9 Marten Jans Hoogterp is geboren op 15 maart 1802 in onder Kimswerd, zoon van Jan Klazes Hoogterp en Attie Jelles Bruinsma (zie 1.6). Hij is gedoopt op 11 april 1802. Marten is overleden op 16 november 1850 in Kubaard, 48 jaar oud. Marten trouwde, 26 jaar oud, op 1 maart 1829 in Franekeradeel met Sybrig Freerks Wipstra.
1.1.1.1 Eeke Rommerts Bruinsma, dochter van Rommert Hilbrands Bruinsma (zie 1.1.1) en Maaike Jans. Eeke trouwde op 27 juni 1819 in Franeker met Klaas Riemers Stienstra.
1.1.1.4 Hillebrand Rommerts Bruinsma is geboren op 11 april 1793 in Tzum, zoon van Rommert Hilbrands Bruinsma (zie 1.1.1) en Maaike Jans. Hij is gedoopt op 28 april 1793 in Tzum. Hillebrand:
(1) trouwde met Jitske Ruurds Stookstra.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 23 mei 1822 in Leeuwarderadeel met Johanna Eelco van Hout, ongeveer 27 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1795.
1.1.1.7 Cornelia Rommerts Bruinsma is geboren omstreeks 1834 in Harlingen, dochter van Rommert Hilbrands Bruinsma (zie 1.1.1) en Geertruida Andries Koopmans /van der Spoel. Cornelia is overleden op 23 februari 1859 in Harlingen, ongeveer 25 jaar oud. Cornelia trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 18 mei 1854 in Harlingen met Douwe Jans Roorda, ongeveer 25 jaar oud. Douwe is geboren omstreeks 1829 in Leeuwarden.
Kind van Cornelia en Douwe:
1 Jan Douwes Roorda, geboren op 25 augustus 1855 in Harlingen. Volgt 1.1.1.7.1.
1.1.3.2 Hilbrand Jelles Bruinsma is geboren op 24 februari 1814 in Tzum, zoon van Jelle Hilbrands Bruinsma (zie 1.1.3) en Trijntje Jacobs Hilverda. Hilbrand is overleden op 7 september 1888 in Tzum, 74 jaar oud. Hilbrand trouwde, 29 jaar oud, op 6 mei 1843 in Franekeradeel met Fouw Lefferts Wiersma, 27 jaar oud. Fouw is geboren op 19 maart 1816 in Workum, dochter van Leffert Teekes Wiersma en Bauk Eelkes Wouters. Fouw is overleden op 16 april 1904 in Dronrijp, 88 jaar oud.
1.1.3.3 Mayke Jelles Bruinsma is geboren op 9 mei 1816 in Tzum, dochter van Jelle Hilbrands Bruinsma (zie 1.1.3) en Trijntje Jacobs Hilverda. Mayke is overleden op 5 februari 1874 in Franeker, 57 jaar oud. Mayke trouwde, 27 jaar oud, op 27 mei 1843 in Franekeradeel met Foeke Meinderts Wynia, ongeveer 32 jaar oud. Foeke is geboren omstreeks 1811 in Tzum.
1.1.6.1 Hilbrand Feikes Bruinsma is geboren op 13 januari 1812 in Tzum, zoon van Feike Hilbrands Bruinsma (zie 1.1.6) en Tietje Jans Bangma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 januari 1812. Hilbrand is overleden op 23 januari 1874 in Arum, 62 jaar oud.
Notitie bij Hilbrand: {bron: https://familiepraat.wordpress.com/fam-bruinsma/jelle-hillbrands-2/hillebrand-jelles-1743-1824/feike-hilbrands-1781-1835/hilbrand-feikes-1812-1874/}

HILBRAND FEIKES (1812-1874)
Hilbrand Feikes Bruinsma was het eerste kind van vader Feike Hilbrands Bruinsma en moeder Tietje Jans Bangma. Feike en Tietje waren in april 1810 met elkaar getrouwd en Hilbrand werd in januari 1812 geboren. Aan de geboorteakte kleeft een klein mysterie. Volgends de akte is de aangifte gedaan op den dertienden dag, maar in de akte lezen we dat Hilbrand den veertienden geboren werd. En dat is onmogelijk, tenzij vader Feike voorspellende gaven had en tot op het uur zeker wist wanneer zijn vrouw zou bevallen. De dertiende als geboortedag kan het in ieder geval nooit zijn, want Feike werd ‘s avonds ten vijf geboren, terwijl de aangifte werd gedaan des voormiddags ten elf uren. De veertiende als geboortedatum klopt dus, maar de aangifte zal op de vijftiende of zestiende hebben plaatsgevonden. Het nieuwe jaar was net veertien dagen oud, en de desbetreffende ambtenaar was blijkbaar nog niet helemaal bij de tijd. Hieronder de dertiende (datum van aangifte) en veertiende (geboortedatum):

Dertien Veertien

Zo vader, zo zoon. Dat was eeuwenlang eerder wet dan uitzondering. Vader Feike was schipper, maar besloot tussen 1815 en 1820 het schip te verruilen voor de boerderij. Hilbrand was toen een jaar of zeven en zou vanaf dat moment zeer geregeld mee (moeten) werken op de boerderij. Van schipperszoon tot boerenzoon, en dat in een zucht in de geschiedenis. Hij was vijftien jaar oud toen zijn moeder Tietje Jans Bangma in 1827 op het kraambed overleed. Een paar maanden later volgde zijn jongste broertje Kornelis, die zeven maanden eerder uit moeder Tietje was geboren. Het was een gevoelig verlies en vader Feike verruilde Tzum voor Tzummarum en huurde er een hoeve.

HJBB top

In 1831 moest Hilbrand zich melden bij de Nationale Militie voor de militaire keuring. Hij werd goedgekeurd en op woensdag 16 maart 1831 ingedeeld bij het Regiment Grenadiers. De Grenadiers deden onder het oog des Konings dienst en werden gelegerd in de plaats waar de Koning regeerde. Hilbrand had geen slechter moment kunnen kiezen om soldaat te worden, want slechts vijf maanden na zijn indeling moest hij meevechten in de Tiendaagse Veldtocht tegen het opstandige België. Hilbrand zou de strijd overleven, maar bleef nog jarenlang verbonden aan het regiment, waar hij – op en af – tot 1839 de zuidgrens van Nederland bewaakte. Dankzij de keuring is er een beschrijving van hem achtergebleven:

Lengte: 1.74 (2 El, 7 Palmen, 4 Duimen, 2 Strepen)
Aangezigt: ovaal
Voorhoofd: rond
Oogen: bruin
Neus: ingevallen
Mond: klein
Kin: rond
Haar: licht bruin
Wenkbraauwen: licht bruin
Merkbare Teekenen: geen
Het was zaterdag 28 april 1838. Hilbrand was 26 jaar oud, boer te Tzummarum, toen hij op die bewolkte en kille dag in april in het huwelijk trad met de 18-jarige Antje Johannes Kooistra. Ze was op zondag 14 november 1819, om 01.00 uur in de ochtend te Arum geboren uit vader Johannes Broers Kooistra (boer van beroep) en moeder Sytske Sjerps Tacoma (Takema). Moeder Sytske was driemaal getrouwd geweest en Johannes Broers was haar laatste echtgenoot. Hilbrand’s ouders waren al overleden, net als Antje’s vader. Haar moeder echter, boerin te Arum, was bij het huwelijk aanwezig. Officieel was Hilbrand (tussen de lange verlofperiodes door) nog altijd grenadier in het leger, dus was er speciaal verlof nodig van de kolonel commandant. De getuigen bij het huwelijk waren:

Hendrik Dijkstra, 26 jaar, klerk ten Secretarie dezen Grieteny, woonachtig te Bolsward, aan de echtelieden en familie vreemd
Sijmon Pieters Bakker, 62 jaar, policie bediende dezen Grieteny, woonachtig te Bolsward, aan de echtelieden en familie vreemd
Willem Piers Bakker, 42 jaar, policie bedeinde dezen Grieteny, woonachtig te Bolsward, aan de echtelieden en familie vreemd
Hendrik Booman, 36 jaar, boereknegt, woonachtig te Bolsward, aan de echtelieden en familie vreemd
Hand 3

Hilbrand en Antje kregen samen de volgende kinderen:

Sytske, 11 november 1838 te Arum – 4 mei 1844 te Arum (5 jaar)
Feike, 23 februari 1840 te Arum – 31 maart 1916 te Arum (76 jaar)
Johannes, 25 januari 1843 te Arum – 27 mei 1893 te Arum (50 jaar)
Jan, 11 januari 1846 te Arum – 24 september 1902 te Sint Jacobiparochie (57 jaar)
Sytske, 15 juli 1848 te Arum – 29 april 1931 te Tzum (81 jaar)
Jelle, 31 december 1856 te Arum – 16 november 1928 te Marion County, Indiana VS (71 jaar)
Hilbrand en Antje kozen er dus voor om in Arum te wonen. Tien maanden na het huwelijk, in februari 1839, overleed Antje’s moeder. Zoals gezegd was haar moeder driemaal gehuwd geweest, en in 1839 was er uit elke huwelijk nog één kind in leven. Het betekende dan ook dat ieder van hen 1/3 van de erfenis kreeg, waar ook onroerend goed toebehoorde. In mei 1842 huurde Hilbrand twee percelen grond te Arum, de ene voor een huursom van 54 gulden per jaar, de ander voor 52 gulden. Als we gemakshalve een gemiddelde van 53 gulden aanhouden, zou dat omgerekend neerkomen op een bedrag van 2.188 gulden, ofwel 993 euro op jaarbasis. In 1843 huurde hij een perceel grond te Arum voor 142 gulden per jaar (omgerekend: 3.227 gulden, ofwel 1.464 euro).

Boer Ploeg

In de daaropvolgende jaren zouden de aardappeloogsten in Nederland mislukken. In 1843 werd de oogst vernietigd door hagelbuien (in de zomer), twee jaar later door droogte. En tot overmaat van ramp waaide in 1845 de gevreesde aardappelziekte naar ons land over en mislukte daarnaast de roggeoogst in 1846. De gevolgen waren rampzalig. Lonen kelderden, boeren werden werkloos, er was grote voedselschaarste en honger. Op verschillende plaatsen braken opstanden uit, waarbij zelfs dodelijke slachtoffers te betreuren waren. Dit oproer zou bekend worden als het aardappeloproer, of ook wel de broodoorlog. Hilbrand was geen aardappelboer, maar zal de indirecte gevolgen van deze rampjaren absoluut hebben gemerkt. En zoals zo vaak in de voorbijgaande eeuwen haalde de ene ramp de andere in. Zo brak er midden jaren vijftig een besmettelijke longziekte onder de runderen uit. En runderen had Hilbrand wel. Friesland werd zwaar getroffen en duizenden kostbare runderen moesten worden afgemaakt. Vrijwel al onze voorouders met een boerenbedrijf werden getroffen. Ook Hilbrand, want in april 1859 werd de gevreesde ziekte ook onder zijn runderen vastgesteld.

Hilbrand overleed op vrijdag 23 januari 1874, des avonds ten zeven ure te Arum. In de rouwadvertentie lezen we vervolgens: op uitdrukkelijke begeerte van den overledene zullen er geene uiterlijke teekenen van rouw worden gedragen dan alleen door de Weduwe. Een vrij vooruitstrevende wens in die tijd, wat misschien veel meer over hem zegt dan de percelen land die hij heeft gekocht. Hilbrand Feikes Bruinsma werd 62 jaar oud.

overlijden hillebrand 1

Antje was 54 jaar oud en weduwe. Haar jongste zoon Jelle was net 17 jaar toen zijn vader overleed en zal nog thuis gewoond hebben. In 1881 verkocht Antje samen met haar zoon Jan een uitmuntende en gunstig gelegene zathe (hoeve), inclusief een ruime en hechte huizinge, een schuur, erf, tuin en boomgaard en onderscheidene percelen zeer vruchtbaar bouw- en weidland , waaronder een beste terp. Dit was de zogeheten Galama State, waar nu niets meer van over is. De opbrengst van deze verkoop bedroeg 3.383 gulden, wat nu neer zou komen op 78.955 gulden, ofwel 35.828 euro. Genoeg voor een onbezorgde oude dag.

1881

Antje sleet haar laatste levensjaren in haar geboortedorp Arum. Ze overleed op donderdag 30 november 1899, des morgens ten halfnegen ure te Arum. Antje Johannes Kooistra werd 80 jaar oud.

overlijden Antje 1
Hilbrand trouwde, 26 jaar oud, op 28 april 1838 in Wonseradeel met Antje Johannes Kooistra, 18 jaar oud. Antje is geboren op 14 november 1819 in Arum, dochter van Johannes Broers Kooistra en Sytske Sjerps Tacoma. Antje is overleden op 30 november 1899 in Arum, 80 jaar oud.
Kinderen van Hilbrand en Antje:
1 Sytske Hilbrands Bruinsma [1.1.6.1.1], geboren op 11 november 1838 in Arum. Sytske is overleden op 4 mei 1844 in Arum, 5 jaar oud.
2 Feike Hilbrands Bruinsma, geboren op 23 februari 1840 in Arum. Volgt 1.1.6.1.2.
3 Johannes Hilbrands Bruinsma, geboren op 25 januari 1843 in Arum. Volgt 1.1.6.1.3.
4 Jan Hilbrands Bruinsma [1.1.6.1.4], geboren op 11 januari 1846 in Arum. Jan is overleden op 24 september 1903 in St. Jacobiparochie, 57 jaar oud.
5 Sytske Hilbrands Bruinsma, geboren op 15 juli 1849 in Arum. Volgt 1.1.6.1.5.
6 Jelle Hilbrands Bruinsma, geboren op 31 december 1856 in Arum. Volgt 1.1.6.1.6.
1.1.6.2 Jan Feikes Bruinsma is geboren op 7 september 1814 in Tzum, zoon van Feike Hilbrands Bruinsma (zie 1.1.6) en Tietje Jans Bangma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 september 1814. Jan is overleden op 27 februari 1885 in Sexbierum, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 februari 1885. Hij is begraven in Sexbierum.
Notitie bij Jan: Woonhuis of voorhuis in Sexbierum ?.

Hiele Nammensma, Sexbierum melde (2006) dat dit het voorhuis is van ’Vredenoord’.

Dizze pleats is boud yn 1806.
Eigner wie do de fam.Hanekuyk út Harns,dy’t mear pleatsen ûnder Seisbierrum yn harren besit hienen.
It wie oarspronkelik in kop-hals-romp type.
Om’t de eigner der simmerdei ek wenje woe,is der yn 1869 it grutte wite wenhûs foar kommen te stean.
Fan 1885 oan’t 1915 buorke hjir de fam.Jelle Jans Bruinsma.
Fan 1915 oan’t 1959 wenne hjir de fam. Jan Feikes Bruinsma en fan 1959 oan’t no ta, de fam. Paulus Bruinsma.

-----------
https://familiepraat.wordpress.com/fam-bruinsma/jelle-hillbrands-2/hillebrand-jelles-1743-1824/feike-hilbrands-1781-1835/jan-feikes-1814-1885/
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 25 april 1840 in Sexbierum met Aaltje Seerps Anema, 23 jaar oud. Aaltje is geboren op 1 april 1817 in Minnertsga, dochter van Seerp Pieters Anema en Jetske Paulus Ennema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 april 1817. Aaltje is overleden op 9 juli 1871 in Sexbierum, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 juli 1871. Zij is begraven in Sexbierum.
Kinderen van Jan en Aaltje:
1 Feike Jans Bruinsma [1.1.6.2.1], geboren op 20 januari 1841 in Sexbierum. Feike is overleden op 8 augustus 1861 in Sexbierum, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 augustus 1861. Feike bleef ongehuwd. Feike bleef kinderloos.
2 Jetske Jans Bruinsma [1.1.6.2.2], geboren op 8 juni 1842 in Sexbierum. Jetske is overleden op 30 juli 1842 in Sexbierum, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 augustus 1842.
3 Seerp Jans Bruinsma, geboren op 5 juni 1843 in Sexbierum. Volgt 1.1.6.2.3.
4 Jetske Jans Bruinsma [1.1.6.2.4], geboren op 19 juni 1845 in Sexbierum. Jetske is overleden op 4 april 1888 in Franeker, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 april 1888.
5 Tietje Jans Bruinsma, geboren op 15 november 1846 in Sexbierum. Volgt 1.1.6.2.5.
6 Hilbrand Jans Bruinsma, geboren op 3 april 1849 in Sexbierum. Volgt 1.1.6.2.6.
7 Antje Jans Bruinsma, geboren op 16 juni 1851 in Sexbierum. Volgt 1.1.6.2.7.
8 Pieter Jans Bruinsma [1.1.6.2.8], geboren op 15 januari 1853 in Sexbierum. Pieter is overleden op 17 januari 1855 in Sexbierum, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 januari 1855.
9 Paulus Jans Bruinsma [1.1.6.2.9], geboren op 21 december 1853 in Sexbierum. Paulus is overleden op 8 augustus 1865 in Sexbierum, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 augustus 1865.
10 Jelle Jans Bruinsma, geboren op 27 december 1854 in Sexbierum. Volgt 1.1.6.2.10.
11 Aaltje Jans Bruinsma, geboren op 7 juli 1856 in Sexbierum. Volgt 1.1.6.2.11.
12 Geertje Jans Bruinsma [1.1.6.2.12], geboren op 31 januari 1858 in Sexbierum. Geertje is overleden op 2 januari 1862 in Sexbierum, 3 jaar oud.
13 Feike Jans Bruinsma, geboren op 4 juli 1864 in Sexbierum. Volgt 1.1.6.2.13.
1.1.6.3 Geertje Feikes Bruinsma is geboren op 22 april 1821 in Franekeradeel, dochter van Feike Hilbrands Bruinsma (zie 1.1.6) en Tietje Jans Bangma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 april 1821. Geertje is overleden op 30 maart 1864 in Barradeel, 42 jaar oud. Geertje trouwde, 23 jaar oud, op 18 mei 1844 in Barradeel met Pieter Johannes Vogel.
Kinderen van Geertje en Pieter:
1 Jelle Pieters Vogel [1.1.6.3.1]. Jelle is overleden op 11 maart 1854 in Minnertsga.
2 Johannes Pieters Vogel [1.1.6.3.2].
3 Feike Pieters Vogel [1.1.6.3.3].
1.1.11.1 Willemke Pytters Bruinsma is geboren op 25 mei 1839 in Waaxens, dochter van Pijtter Hilbrands Bruinsma (zie 1.1.11) en Fokeltje Minnes Wiersma. Willemke is overleden op 28 september 1912 in Wommels, 73 jaar oud. Willemke trouwde, 20 jaar oud, op 27 april 1860 met Broer Dirks Eekma, ongeveer 22 jaar oud. Broer is geboren omstreeks 1838 in Oosterlittens.
Kinderen van Willemke en Broer:
1 Pieters Broers Eekma. Volgt 1.1.11.1.1.
2 Trijntje Broers Eekma, geboren op 30 oktober 1861. Volgt 1.1.11.1.2.
1.2.1.1 Pieter Jelles Bruinsma is geboren op 30 september 1816 in Tzum, zoon van Jelle Pieters Bruinsma (zie 1.2.1) en Joukje Jans Herema. Pieter trouwde met Dirkje Jorkes Smids.
1.6.7.1 Albert Johannes Wolvendijk is geboren op 22 oktober 1822 om 21:00 in Minnertsga, zoon van Johannes Alberts Wolvendijk en Sybrigje Jans Hoogterp (zie 1.6.7). Albert is overleden op 31 oktober 1902 in Tzummarum, 80 jaar oud. Albert trouwde, 36 jaar oud, op 12 maart 1859 met Tietje Pieters Terpstra.
1.6.7.2 Attje Johannes Wolvendijk is geboren op 7 december 1823 in Tzummarum, dochter van Johannes Alberts Wolvendijk en Sybrigje Jans Hoogterp (zie 1.6.7). Attje is overleden op 17 november 1888 in Sexbierum, 64 jaar oud. Attje trouwde met Evert Jacob Hoekstra. Evert is geboren in 1817 in St. Jacobiparochie.
1.6.7.9 Klaas Wolvendijk is geboren op 8 februari 1841 in Tzummarum, zoon van Johannes Alberts Wolvendijk en Sybrigje Jans Hoogterp (zie 1.6.7). Klaas is overleden op 28 maart 1912 in Tzummarum, 71 jaar oud. Klaas trouwde, 23 jaar oud, op 26 november 1864 in Barradeel met Jantje Alberts Reitsma, 19 of 20 jaar oud. Jantje is geboren in 1844 in St. Jacobiparochie.
1.1.1.7.1 Jan Douwes Roorda is geboren op 25 augustus 1855 in Harlingen, zoon van Douwe Jans Roorda en Cornelia Rommerts Bruinsma (zie 1.1.1.7). Jan trouwde, 24 jaar oud, op 29 april 1880 in Harlingen met Maria Magdalena Ruig, ongeveer 26 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1854 in Terschelling.
1.1.6.1.2 Feike Hilbrands Bruinsma is geboren op 23 februari 1840 in Arum, zoon van Hilbrand Feikes Bruinsma (zie 1.1.6.1) en Antje Johannes Kooistra. Feike is overleden op 31 maart 1916 in Wonseradeel, 76 jaar oud. Feike trouwde, 37 jaar oud, op 3 januari 1878 in Wonseradeel met Jeltje Elgersma, ongeveer 22 jaar oud. Jeltje is geboren omstreeks 1856 in Arum.
Kind van Feike en Jeltje:
1 Hilbrand Feikes Bruinsma, geboren omstreeks 1880. Volgt 1.1.6.1.2.1.
1.1.6.1.3 Johannes Hilbrands Bruinsma is geboren op 25 januari 1843 in Arum, zoon van Hilbrand Feikes Bruinsma (zie 1.1.6.1) en Antje Johannes Kooistra. Johannes is overleden op 27 mei 1893 in Wonseradeel, 50 jaar oud. Johannes trouwde, 32 jaar oud, op 3 juni 1875 in Wonseradeel met Houkje Sytzes Mensonides, 21 jaar oud. Houkje is geboren op 27 september 1853 in Hidaard, dochter van Sytze Hayes Mensonides en Rigtje Annes Wiersma. Houkje is overleden op 27 maart 1909 in Arum, 55 jaar oud.
Kind van Johannes en Houkje:
1 Jelle Johannes’ Bruinsma, geboren op 15 oktober 1888 in Arum. Volgt 1.1.6.1.3.1.
1.1.6.1.5 Sytske Hilbrands Bruinsma is geboren op 15 juli 1849 in Arum, dochter van Hilbrand Feikes Bruinsma (zie 1.1.6.1) en Antje Johannes Kooistra. Sytske trouwde, 26 jaar oud, op 17 juni 1876 in Franekeradeel met Ulbe Ages Hannema. Ulbe is een zoon van Age Ulbes Hannema en Antje Watzes Bakker.
1.1.6.1.6 Jelle Hilbrands Bruinsma is geboren op 31 december 1856 in Arum, zoon van Hilbrand Feikes Bruinsma (zie 1.1.6.1) en Antje Johannes Kooistra. Jelle trouwde, 24 jaar oud, op 28 mei 1881 in Wonseradeel met Reino Hiddes Nijdam.
1.1.6.2.3 Seerp Jans Bruinsma is geboren op 5 juni 1843 in Sexbierum, zoon van Jan Feikes Bruinsma (zie 1.1.6.2) en Aaltje Seerps Anema. Seerp is overleden op 2 januari 1918 in Barradeel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 januari 1918. Seerp trouwde, 22 jaar oud, op 1 juni 1866 in Barradeel met Aafke Gerrits Koudenburg, 20 of 21 jaar oud. Aafke is geboren in 1845, dochter van Gerrit Jans Koudenburg en Geertrui Elisabet Joha. Aafke is overleden op 24 juni 1921 in Barradeel, 75 of 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 juni 1921.
Kinderen van Seerp en Aafke:
1 Geertrui Elisabeth Seerps Bruinsma [1.1.6.2.3.1], geboren op 12 juli 1867 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 juli 1867. Geertrui is overleden op 1 augustus 1872 in Franekeradeel, 5 jaar oud.
2 Aaltje Seerps Bruinsma [1.1.6.2.3.2], geboren op 17 september 1869 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 september 1869. Aaltje is overleden op 5 januari 1870 in Barradeel, 3 maanden oud.
3 Aaltje Seerps Bruinsma, geboren op 25 oktober 1870 in Sexbierum. Volgt 1.1.6.2.3.3.
4 Hinke Seerps Bruinsma, geboren op 27 september 1871 in Sexbierum. Volgt 1.1.6.2.3.4.
5 Geertrui Elisabeth Seerps Bruinsma [1.1.6.2.3.5], geboren op 23 april 1873 in Midlum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 april 1873. Geertrui is overleden op 28 juli 1939 in Naaldwijk (gem), 66 jaar oud.
6 Jan Seerps Bruinsma [1.1.6.2.3.6], geboren op 4 mei 1874 in Midlum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 mei 1874. Jan is overleden op 19 september 1874 in Franekeradeel, 4 maanden oud.
7 Jan Seerps Bruinsma [1.1.6.2.3.7], geboren op 30 juli 1875 in Midlum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 juli 1875. Jan is overleden op 20 oktober 1875 in Franekeradeel, 2 maanden oud.
8 N.N. Bruinsma [1.1.6.2.3.8], levenloos geboren zoon, geboren op 3 oktober 1876 in Midlum. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 oktober 1876.
9 Jetske Seerps Bruinsma, geboren op 11 november 1877 in Midlum. Volgt 1.1.6.2.3.9.
10 Jan Seerps Bruinsma [1.1.6.2.3.10], geboren op 28 augustus 1879 in Midlum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 augustus 1879. Jan is overleden op 2 september 1879 in Franekeradeel, 5 dagen oud.
11 Jan Seerps Bruinsma, geboren op 27 november 1880 in Midlum. Volgt 1.1.6.2.3.11.
12 Sara Regina Seerps Bruinsma, geboren op 24 juli 1882 in Midlum. Volgt 1.1.6.2.3.12.
1.1.6.2.5 Tietje Jans Bruinsma is geboren op 15 november 1846 in Sexbierum, dochter van Jan Feikes Bruinsma (zie 1.1.6.2) en Aaltje Seerps Anema. Tietje is overleden op 18 februari 1893 in Menaldumadeel, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 februari 1893.
Notitie bij Tietje: https://familiepraat.wordpress.com/fam-bruinsma/jelle-hillbrands-2/hillebrand-jelles-1743-1824/feike-hilbrands-1781-1835/jan-feikes-1814-1885/tietje-jans-1846-1893/
Tietje trouwde, 23 jaar oud, op 22 september 1870 in Barradeel met Heerke Jans Palsma, 24 jaar oud. Heerke is geboren op 9 april 1846 in Menaldumadeel, zoon van Jan Hendriks Palsma en Hendrika Heerkes Dijkstra. Heerke is overleden op 4 oktober 1909 in Menaldumadeel, 63 jaar oud.
Kinderen van Tietje en Heerke:
1 Hendrika Palsma, geboren op 9 augustus 1871 in Beetgum. Volgt 1.1.6.2.5.1.
2 Jan Palsma, geboren op 24 augustus 1873 in Beetgum. Volgt 1.1.6.2.5.2.
3 Seerp Palsma [1.1.6.2.5.3], geboren op 17 juni 1876 in Menaldumadeel.
4 Aaltje Palsma [1.1.6.2.5.4], geboren op 18 augustus 1878 in Menaldumadeel.
5 Geertje Palsma [1.1.6.2.5.5], geboren op 24 december 1880 in Menaldumadeel.
6 Seerp Palsma, geboren op 4 juli 1885. Volgt 1.1.6.2.5.6.
1.1.6.2.6 Hilbrand Jans Bruinsma is geboren op 3 april 1849 in Sexbierum, zoon van Jan Feikes Bruinsma (zie 1.1.6.2) en Aaltje Seerps Anema. Hilbrand is overleden op 17 mei 1912 in Oosterbierum, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 mei 1912. Hilbrand trouwde, 25 jaar oud, op 21 mei 1874 in Barradeel met Gerbentje Sjoerds Lettinga, 19 of 20 jaar oud, nadat zij op 3 mei 1874 in ondertrouw zijn gegaan. Gerbentje is geboren in 1854, dochter van Sjoerd Lettinga. Gerbentje is overleden op 25 augustus 1894, 39 of 40 jaar oud.
Kinderen van Hilbrand en Gerbentje:
1 Jan Hilbrands Bruinsma, geboren op 7 januari 1875 in Oosterbierum. Volgt 1.1.6.2.6.1.
2 Sjoerd Hilbrands Bruinsma, geboren op 8 mei 1876 in Oosterbierum. Volgt 1.1.6.2.6.2.
3 Seerp Hilbrands Bruinsma [1.1.6.2.6.3], geboren op 16 oktober 1877 in Oosterbierum. Seerp is overleden op 2 februari 1878 in Oosterbierum, 3 maanden oud.
4 Seerp Hilbrands Bruinsma, geboren op 4 augustus 1880 in Oosterbierum. Volgt 1.1.6.2.6.4.
5 Paulus Hilbrands Bruinsma, geboren op 30 juli 1883 in Barradeel. Volgt 1.1.6.2.6.5.
6 Antje Hilbrands Bruinsma [1.1.6.2.6.6], geboren op 26 januari 1886 in Oosterbierum.
7 Roelof Sjoerd Hilbrands Bruinsma, geboren op 5 december 1889 in Barradeel. Volgt 1.1.6.2.6.7.
8 Antje Hilbrands Bruinsma, geboren op 5 februari 1892 in Oosterbierum. Volgt 1.1.6.2.6.8.
9 Aaltje Hilbrands Bruinsma, geboren op 4 april 1893 in Oosterbierum. Volgt 1.1.6.2.6.9.
1.1.6.2.7 Antje Jans Bruinsma is geboren op 16 juni 1851 in Sexbierum, dochter van Jan Feikes Bruinsma (zie 1.1.6.2) en Aaltje Seerps Anema. Antje is overleden op 26 augustus 1920 in Barradeel, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 augustus 1920. Antje trouwde, 33 jaar oud, op 16 augustus 1884 in Barradeel met Paulus Ennema.
1.1.6.2.10 Jelle Jans Bruinsma is geboren op 27 december 1854 in Sexbierum, zoon van Jan Feikes Bruinsma (zie 1.1.6.2) en Aaltje Seerps Anema. Jelle is overleden op 21 juli 1930 in Franeker, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 juli 1930. Jelle trouwde, 28 jaar oud, op 17 mei 1883 in Barradeel met Jetske Mulder, 29 of 30 jaar oud. Jetske is geboren in 1853 in Franeker, dochter van Wiltje Yges Mulder en Antje Durks Lont.
1.1.6.2.11 Aaltje Jans Bruinsma is geboren op 7 juli 1856 in Sexbierum, dochter van Jan Feikes Bruinsma (zie 1.1.6.2) en Aaltje Seerps Anema. Aaltje is overleden op 17 oktober 1947 in Achlum, 91 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum. Aaltje trouwde, 26 jaar oud, op 17 mei 1883 in Barradeel met Sybren Jentjes Post, 24 jaar oud. Sybren is geboren op 10 februari 1859 in Oosterbierum, zoon van Jentje Watses Post en Nieske Sybrens Smith. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 februari 1859. Sybren is overleden op 24 november 1934 in Sexbierum, 75 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum.
Notitie bij Sybren: {bron: http://www.erfgoed-fundaasje.nl/post-barradiel/genealogy/}
Sybren kin it syn heit syn hele leven net ferjaan dat dy him tekoart dien hat. Hy bedarret as opslûpen jonge fan sechstjin by in boer oan ’e Hoarnestreek yn in wat oare posysje as arbeider; dy boer makket misbrûk fan him: hy fertsjinnet hast niks. Sybren sjocht dat er dêrwei komt. Hy slagget oan wurk op ’e pleats by Hilbrand Jans Bruinsma te Easterbierrum; dêr hat er in heel goed plak. En dêr komt Hilbrand syn suster Aal wol útfanhûs, dat wurdt syn frou.
Neffens de haadlike omslach yn 1920 hat Sybren in belestingsuver ynkommen fan f 5.400,00 yn ’t jier.; Harmen Westra, hanneler hat f 6.225,00, Feike Brúnsma, boer, f 9.110,00, Nammen Nammensma, boer, f 21.500,00 en Johannes van Vaals, keapman, f 1.025,00.
Sybren Post-en-dy gean mei de Doleânsje, lykas har sibben: de bern fan Jan Brúnsma fan Lieuckemastate en fan Jan Hilbrands Brúnsma. Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Bruinsma.
Kinderen van Aaltje en Sybren:
1 Jentje Sybrens Post, geboren op 5 april 1884 in Oosterbierum. Volgt 1.1.6.2.11.1.
2 Aaltje Sybrens Post [1.1.6.2.11.2], geboren op 14 maart 1886 om 10:00 in Oosterbierum. Aaltje is overleden op 4 februari 1887 in Barradeel, 10 maanden oud.
3 Aaltje Sybrens Post, geboren op 13 augustus 1888 in Oosterbierum. Volgt 1.1.6.2.11.3.
4 Jan Sybrens Post [1.1.6.2.11.4], geboren op 17 december 1890 in Sexbierum. Jan is overleden op 20 januari 1891 in Sexbierum, 1 maand oud.
5 Jan Sybrens (John) Post, geboren op 22 februari 1892 in Sexbierum. Volgt 1.1.6.2.11.5.
6 Nieske Sybrens Post, geboren op 27 april 1894 in Sexbierum. Volgt 1.1.6.2.11.6.
7 Antje Sybrens (Anne) Post, geboren op 14 april 1896 in Sexbierum. Volgt 1.1.6.2.11.7.
8 Jelle Sybrens Post, geboren op 2 april 1899 in Sexbierum. Volgt 1.1.6.2.11.8.
1.1.6.2.13 Feike Jans Bruinsma is geboren op 4 juli 1864 in Sexbierum, zoon van Jan Feikes Bruinsma (zie 1.1.6.2) en Aaltje Seerps Anema. Feike is overleden op 2 juli 1951 in Sexbierum, 86 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum. Feike trouwde, 25 jaar oud, op 5 juni 1890 in Barradeel met Jantje Rientses van Wijngaarden, 21 jaar oud. Jantje is geboren op 14 juli 1868 in Tzum, dochter van Rients Tjipkes van Wijngaarden en Aukje Joukes Hylarides. Jantje is overleden op 21 januari 1941 in Sexbierum, 72 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum.
Kinderen van Feike en Jantje:
1 Jan Feikes Bruinsma, geboren op 7 mei 1891 in Sexbierum. Volgt 1.1.6.2.13.1.
2 Maaike Feikes Bruinsma, geboren op 19 januari 1893 in Sexbierum. Volgt 1.1.6.2.13.2.
3 Rients Bruinsma [1.1.6.2.13.3], geboren op 23 augustus 1895 in Barradeel. Rients is overleden op 2 juni 1896 in Barradeel, 9 maanden oud.
4 Aukje Feikes Bruinsma, geboren op 25 november 1896 in Sexbierum. Volgt 1.1.6.2.13.4.
5 Aaltje Bruinsma, geboren op 14 februari 1899 in Sexbierum. Volgt 1.1.6.2.13.5.
6 Rients Feikes Bruinsma, geboren op 10 juli 1901 in Sexbierum. Volgt 1.1.6.2.13.6.
1.1.11.1.1 Pieters Broers Eekma, zoon van Broer Dirks Eekma en Willemke Pytters Bruinsma (zie 1.1.11.1). Pieters trouwde met Saapke de Jager.
1.1.11.1.2 Trijntje Broers Eekma is geboren op 30 oktober 1861, dochter van Broer Dirks Eekma en Willemke Pytters Bruinsma (zie 1.1.11.1). Trijntje trouwde, 29 jaar oud, op 14 januari 1891 met Fedde Bruining.
1.1.6.1.2.1 Hilbrand Feikes Bruinsma is geboren omstreeks 1880, zoon van Feike Hilbrands Bruinsma (zie 1.1.6.1.2) en Jeltje Elgersma. Hilbrand trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 16 mei 1908 in Wonseradeel met Dieuwke Luitzens Feenstra, ongeveer 26 jaar oud. Dieuwke is geboren omstreeks 1882.
1.1.6.1.3.1 Jelle Johannes’ Bruinsma is geboren op 15 oktober 1888 in Arum, zoon van Johannes Hilbrands Bruinsma (zie 1.1.6.1.3) en Houkje Sytzes Mensonides. Jelle trouwde, 25 jaar oud, op 23 mei 1914 in Gaasterland met Alida Dijkstra, ongeveer 22 jaar oud. Alida is geboren omstreeks 1892 in Koudum, dochter van Douwe Dijkstra en Holkjen de Jong.
1.1.6.2.3.3 Aaltje Seerps Bruinsma is geboren op 25 oktober 1870 in Sexbierum, dochter van Seerp Jans Bruinsma (zie 1.1.6.2.3) en Aafke Gerrits Koudenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 oktober 1870. Aaltje is overleden op 21 november 1901 in Franekeradeel, 31 jaar oud. Zij is begraven in Midlum. Aaltje trouwde, 21 jaar oud, op 19 mei 1892 in Barradeel met Johannes Haima, 27 jaar oud. Johannes is geboren op 18 mei 1865 in Sexbierum. Johannes is overleden op 11 december 1924, 59 jaar oud. Hij is begraven in Midlum.
Kinderen van Aaltje en Johannes:
1 Aafke Johannes Haima [1.1.6.2.3.3.1], geboren op 31 juli 1893 in Franekeradeel. Aafke is overleden op 26 juni 1966, 72 jaar oud. Zij is begraven in Midlum.
2 Gerke Johannes Haima [1.1.6.2.3.3.2], geboren op 4 januari 1895 in Franekeradeel. Gerke is overleden op 29 maart 1898 in Franekeradeel, 3 jaar oud.
1.1.6.2.3.4 Hinke Seerps Bruinsma is geboren op 27 september 1871 in Sexbierum, dochter van Seerp Jans Bruinsma (zie 1.1.6.2.3) en Aafke Gerrits Koudenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 september 1871. Hinke is overleden op 3 februari 1950, 78 jaar oud. Zij is begraven in Midlum. Hinke trouwde, 24 jaar oud, op 9 januari 1896 in Barradeel met Freerk Anema, 28 jaar oud. Freerk is geboren op 25 april 1867 in Midlum, zoon van Gerke Sybrens Anema en Tjitske Freerks Abma. Freerk is overleden op 6 februari 1936, 68 jaar oud. Hij is begraven in Midlum.
Kinderen van Hinke en Freerk:
1 Aafke Freerks Anema, geboren op 5 januari 1897 in Harlingen. Volgt 1.1.6.2.3.4.1.
2 Gerke Freerks Anema [1.1.6.2.3.4.2], geboren op 25 april 1899 in Harlingen.
1.1.6.2.3.9 Jetske Seerps Bruinsma is geboren op 11 november 1877 in Midlum, dochter van Seerp Jans Bruinsma (zie 1.1.6.2.3) en Aafke Gerrits Koudenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 november 1877. Jetske is overleden op 13 mei 1961, 83 jaar oud. Zij is begraven in Zeist. Jetske trouwde, 21 jaar oud, op 24 augustus 1899 in Barradeel met Jacob Strikwerda, 22 jaar oud. Jacob is geboren op 1 januari 1877 in Almenum, Barradeel, zoon van Ulbe Jacobs Strikwerda en Minke Sakes Visser. Jacob is overleden op 18 februari 1963, 86 jaar oud. Hij is begraven in Zeist.
Kinderen van Jetske en Jacob:
1 Aafke Jacobs Strikwerda [1.1.6.2.3.9.1], geboren op 22 juli 1900 in Niezijl. Aafke is overleden op 18 november 1992 in Zeist, 92 jaar oud.
2 Ulbe Jacobs Strikwerda [1.1.6.2.3.9.2], geboren op 28 maart 1903 in Bedum.
3 Seerp Jacobs Strikwerda, geboren op 12 februari 1905 in Bedum. Volgt 1.1.6.2.3.9.3.
1.1.6.2.3.11 Jan Seerps Bruinsma is geboren op 27 november 1880 in Midlum, zoon van Seerp Jans Bruinsma (zie 1.1.6.2.3) en Aafke Gerrits Koudenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 november 1880. Jan is overleden op 31 mei 1937 in Delft, 56 jaar oud. Hij is begraven in Naaldwijk. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 26 mei 1904 in Menaldumadeel met Leentje van der Schaaf, 22 jaar oud. Leentje is geboren op 4 april 1882 in Beetgum, dochter van Durk van der Schaaf en Baukje de Boer. Leentje is overleden op 27 augustus 1957, 75 jaar oud. Zij is begraven in Naaldwijk.
Kinderen van Jan en Leentje:
1 Hinke Jans Bruinsma. Volgt 1.1.6.2.3.11.1.
2 Aafke Jans Bruinsma. Volgt 1.1.6.2.3.11.2.
3 Aaltje Jans Bruinsma [1.1.6.2.3.11.3], geboren in 1910. Aaltje is overleden op 9 juni 1960 in Wassenaar, 49 of 50 jaar oud. Zij is begraven in Naaldwijk.
1.1.6.2.3.12 Sara Regina Seerps Bruinsma is geboren op 24 juli 1882 in Midlum, dochter van Seerp Jans Bruinsma (zie 1.1.6.2.3) en Aafke Gerrits Koudenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 juli 1882. Sara trouwde, 27 jaar oud, op 26 augustus 1909 in Franekeradeel met Teake van Popta, 26 of 27 jaar oud. Teake is geboren in 1882 in IJlst, zoon van Wiepke Eiberts van Popta en Elisabeth Wijnia.
1.1.6.2.5.1 Hendrika Palsma is geboren op 9 augustus 1871 in Beetgum, dochter van Heerke Jans Palsma en Tietje Jans Bruinsma (zie 1.1.6.2.5). Hendrika trouwde, 21 jaar oud, op 11 mei 1893 in Menaldumadeel met Johannes Lautenbach. Johannes is geboren in Berlikum.
1.1.6.2.5.2 Jan Palsma is geboren op 24 augustus 1873 in Beetgum, zoon van Heerke Jans Palsma en Tietje Jans Bruinsma (zie 1.1.6.2.5). Jan trouwde, 31 jaar oud, op 18 mei 1905 in Menaldumadeel met Jantje Dijkstra. Jantje is geboren in Beetgum.
1.1.6.2.5.6 Seerp Palsma is geboren op 4 juli 1885, zoon van Heerke Jans Palsma en Tietje Jans Bruinsma (zie 1.1.6.2.5). Seerp is overleden op 20 maart 1968, 82 jaar oud. Hij is begraven in Appingedam Rusthof. Seerp trouwde, 28 jaar oud, op 13 mei 1914 in Barradeel met Antje Pieters (Anje) Westra, 24 jaar oud. Anje is geboren op 13 mei 1890 in Barradeel, dochter van Pieter Harmens Westra en Maria Mathijs Bakker. Anje is overleden op 5 januari 1968, 77 jaar oud. Zij is begraven in Appingedam Rusthof.
Kind van Seerp en Anje:
1 N.N. Palsma [1.1.6.2.5.6.1], levenloos geboren kind, geboren op 29 november 1933 in Groningen.
1.1.6.2.6.1 Jan Hilbrands Bruinsma is geboren op 7 januari 1875 in Oosterbierum, zoon van Hilbrand Jans Bruinsma (zie 1.1.6.2.6) en Gerbentje Sjoerds Lettinga. Jan is overleden op 2 april 1960, 85 jaar oud. Hij is begraven in Oosterbierum. Jan trouwde, 26 jaar oud, op 15 mei 1901 in Leeuwarden met Geertje Karsjen Kalma, 26 jaar oud. Geertje is geboren op 1 april 1875 in Baard, dochter van Karsjen Sjerps Kalma en Aukje Jans Kingma. Geertje is overleden op 3 april 1942 in Dokkum, 67 jaar oud. Zij is begraven in Oosterbierum.
Kinderen van Jan en Geertje:
1 Hilbrand Jans Bruinsma, geboren op 12 september 1902 in Oosterbierum. Volgt 1.1.6.2.6.1.1.
2 Karsjen Seerp Bruinsma, geboren op 5 maart 1906 in Oosterbierum. Volgt 1.1.6.2.6.1.2.
3 Roelof Sjoerd Jans Bruinsma [1.1.6.2.6.1.3], geboren op 3 januari 1919 in Oosterbierum. Roelof is overleden op 30 oktober 1956, 37 jaar oud. Hij is begraven in Oosterbierum.
1.1.6.2.6.2 Sjoerd Hilbrands Bruinsma is geboren op 8 mei 1876 in Oosterbierum, zoon van Hilbrand Jans Bruinsma (zie 1.1.6.2.6) en Gerbentje Sjoerds Lettinga. Sjoerd is overleden op 31 oktober 1933 in Midlum, 57 jaar oud. Hij is begraven in Oosterbierum. Sjoerd trouwde, 26 jaar oud, op 23 april 1903 in Barradeel met Baukje van der Schaaf, 25 jaar oud. Baukje is geboren op 11 maart 1878 in Beetgum, dochter van Dirk Arjens van der Schaaf en Baukje Doekeles de Boer. Baukje is overleden op 31 augustus 1963, 85 jaar oud. Zij is begraven in Oosterbierum.
Kinderen van Sjoerd en Baukje:
1 Dirk Sjoerds Bruinsma [1.1.6.2.6.2.1].
2 Baukje Sjoerds Bruinsma, geboren op 25 februari 1905. Volgt 1.1.6.2.6.2.2.
3 Gerbentje Sjoerds Bruinsma [1.1.6.2.6.2.3], geboren op 4 april 1907. Gerbentje is overleden op 9 april 1993, 86 jaar oud. Zij is begraven in Oosterbierum.
4 Hilbrand Sjoerds Bruinsma [1.1.6.2.6.2.4], geboren op 16 oktober 1911. Hilbrand is overleden op 11 augustus 1975, 63 jaar oud. Hij is begraven in Oosterbierum.
1.1.6.2.6.4 Seerp Hilbrands Bruinsma is geboren op 4 augustus 1880 in Oosterbierum, zoon van Hilbrand Jans Bruinsma (zie 1.1.6.2.6) en Gerbentje Sjoerds Lettinga. Seerp is overleden op 14 januari 1962 in Leeuwarden, 81 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden Noorderbegraafplaats. Seerp trouwde met Zwaantje Anema. Zwaantje is geboren op 19 juli 1880 in Oosterbierum. Zwaantje is overleden op 2 december 1965 in Veenwouden, 85 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden Noorderbegraafplaats.
1.1.6.2.6.5 Paulus Hilbrands Bruinsma is geboren op 30 juli 1883 in Barradeel, zoon van Hilbrand Jans Bruinsma (zie 1.1.6.2.6) en Gerbentje Sjoerds Lettinga. Paulus trouwde, 24 jaar oud, op 14 mei 1908 in Hennaarderadeel met Janna Cornelia Yebs Reitsma.
1.1.6.2.6.7 Roelof Sjoerd Hilbrands Bruinsma is geboren op 5 december 1889 in Barradeel, zoon van Hilbrand Jans Bruinsma (zie 1.1.6.2.6) en Gerbentje Sjoerds Lettinga. Roelof is overleden op 30 oktober 1956, 66 jaar oud. Hij is begraven in Oosterbierum. Roelof trouwde met Lutske Magré. Lutske is geboren op 4 januari 1891. Lutske is overleden op 21 september 1984, 93 jaar oud. Zij is begraven in Oosterbierum.
Kind van Roelof en Lutske:
1 Hilbrand Bruinsma [1.1.6.2.6.7.1], geboren in 1914. Hilbrand is overleden op 8 oktober 1966 in Velsen, 51 of 52 jaar oud.
1.1.6.2.6.8 Antje Hilbrands Bruinsma is geboren op 5 februari 1892 in Oosterbierum, dochter van Hilbrand Jans Bruinsma (zie 1.1.6.2.6) en Gerbentje Sjoerds Lettinga. Antje is overleden op 6 december 1946 in Sexbierum, 54 jaar oud. Antje trouwde, 23 jaar oud, op 15 april 1915 in Barradeel met Harmen Pieters Westra, 26 jaar oud. Harmen is geboren op 29 maart 1889 om 06:00 in Sexbierum, zoon van Pieter Harmens Westra en Maria Mathijs Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 maart 1889. Harmen is overleden op 22 november 1976 in Sexbierum, 87 jaar oud. Hij is begraven op 25 november 1976 in Sexbierum. Harmen trouwde later op 25 mei 1949 in Sexbierum met Jantje Wagenaar (1901-1988).
Kinderen van Antje en Harmen:
1 N.N. Westra [1.1.6.2.6.8.1], levenloos geboren zoon, geboren op 27 februari 1916 in Sexbierum.
2 Pieter Harmens Westra, geboren op 25 augustus 1917. Volgt 1.1.6.2.6.8.2.
3 Hilbrand Harmens Westra, geboren op 25 juli 1920. Volgt 1.1.6.2.6.8.3.
4 Gerbentje Harmens (Geb) Westra [1.1.6.2.6.8.4], geboren omstreeks 1921.
5 Marieke Harmens Westra, geboren op 24 maart 1923 in Sexbierum. Volgt 1.1.6.2.6.8.5.
6 Aaltje Harmens (Aly) Westra [1.1.6.2.6.8.6], geboren omstreeks 1925. Aly is overleden.
7 Anna Harmens (Ans) Westra, geboren op 25 augustus 1926. Volgt 1.1.6.2.6.8.7.
8 Rients Harmens Westra, geboren op 25 maart 1931 in Sexbierum. Volgt 1.1.6.2.6.8.8.
9 Seerp Harmens Westra [1.1.6.2.6.8.9], geboren omstreeks 1933. Seerp is ongehuwd.
1.1.6.2.6.9 Aaltje Hilbrands Bruinsma is geboren op 4 april 1893 in Oosterbierum, dochter van Hilbrand Jans Bruinsma (zie 1.1.6.2.6) en Gerbentje Sjoerds Lettinga. Aaltje is overleden op 19 januari 1960 in Sexbierum, 66 jaar oud. Zij is begraven op 22 januari 1960 in Sexbierum. Aaltje trouwde, 22 jaar oud, op 15 april 1915 in Barradeel met Jan Feikes Bruinsma, 23 jaar oud. Zie 1.1.6.2.13.1 voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Aaltje en Jan:
1 Feike Jan Bruinsma, geboren op 13 februari 1916. Volgt 1.1.6.2.6.9.1.
2 Gerbentje Jans Bruinsma, geboren omstreeks 1917. Volgt 1.1.6.2.6.9.2.
1.1.6.2.11.1 Jentje Sybrens Post is geboren op 5 april 1884 om 14:00 in Oosterbierum, zoon van Sybren Jentjes Post en Aaltje Jans Bruinsma (zie 1.1.6.2.11). Jentje is overleden op 9 november 1947 in Axel, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 november 1947. Hij is begraven in Sexbierum. Jentje trouwde, 33 jaar oud, op 9 augustus 1917 in Franeker met Antje Rientses van Wijngaarden, 27 jaar oud. Antje is geboren op 3 mei 1890 in Tzum, dochter van Rients Tjipkes van Wijngaarden en Aukje Joukes Hylarides. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 mei 1890. Antje is overleden op 20 januari 1974, 83 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum.
Kinderen van Jentje en Antje:
1 Aukje Jentjes Post, geboren op 6 juli 1918 in Echtenerbrug. Volgt 1.1.6.2.11.1.1.
2 Aaltje Jentjes Post, geboren op 27 november 1920 in Echtenerbrug. Volgt 1.1.6.2.11.1.2.
1.1.6.2.11.3 Aaltje Sybrens Post is geboren op 13 augustus 1888 in Oosterbierum, dochter van Sybren Jentjes Post en Aaltje Jans Bruinsma (zie 1.1.6.2.11). Aaltje is overleden op 8 december 1976 in St. Annaparochie, 88 jaar oud. Zij is begraven in St. Jacobiparochie. Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op 15 augustus 1912 in Barradeel met Sjouke Machiels Vrij, 28 jaar oud. Sjouke is geboren op 5 augustus 1884 in Anjum, zoon van Machiel Boeles Vrij en Jietske Jelles (Jitske) Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 augustus 1884. Sjouke is overleden op 3 januari 1966 in St. Jacobiparochie, 81 jaar oud. Hij is begraven in St. Jacobiparochie.
Kinderen van Aaltje en Sjouke:
1 Aaltje Sjoukes Vrij [1.1.6.2.11.3.1], geboren op 8 maart 1914 in St. Jacobiparochie. Aaltje is overleden op 31 januari 1916 in St. Jacobiparochie, 1 jaar oud. Zij is begraven in St. Jacobiparochie.
2 Machiel Sjoukes Vrij, geboren op 13 april 1916 in St. Jacobiparochie. Volgt 1.1.6.2.11.3.2.
3 Aly Sjoukes Vrij, geboren op 7 juni 1921 in St. Jacobiparochie. Volgt 1.1.6.2.11.3.3.
1.1.6.2.11.5 Jan Sybrens (John) Post is geboren op 22 februari 1892 om 21:00 in Sexbierum, zoon van Sybren Jentjes Post en Aaltje Jans Bruinsma (zie 1.1.6.2.11). John is overleden op 18 oktober 1972 in San Joaquin County, California, 80 jaar oud. Hij is begraven in Burwood Cemetery in San Joaquin County.
Notitie bij John: {bron: https://familiepraat.wordpress.com/fam-bruinsma/jelle-hillbrands-2/hillebrand-jelles-1743-1824/feike-hilbrands-1781-1835/jan-feikes-1814-1885/aaltje-jans-1856-1947/jan-sybrens-1892-1972/}
Jan Sybrens Post werd op maandag 22 februari 1892, des namiddags ten negen ure aan den Oudendijk onder Sexbierum geboren. Hij was het vijfde kind van de 33-jarige landbouwer Sybren Jentjes Post en de 35-jarige Aaltje Jans Bruinsma. Toen Jan geboren werd was zijn broer Jentje zeven en zijn zuster Aaltje drie jaar oud. Een ander zusje met de naam Aaltje was elf maanden na haar geboorte overleden (1886-1887). Net als de eerste Jan, die amper een maand oud werd (1890-1891). Uiteindelijk zouden er nog twee zusjes (Nieske in 1894 en Antje in 1896) en een broertje (Jelle in 1899) geboren worden. Dus alles bij elkaar groeide hij op met twee broers en drie zusjes.
Jan werd net aan de de verkeerde kant van de leerplichtwet geboren, want vanaf 1 januari 1901 moesten kinderen van 6 tot 12 verplicht onderwijs volgen. In januari 1901 was hij echter acht jaar oud (bijna negen), dus als hij al naar school ging, dan gebeurde dat omdat zijn ouders het wilden, niet omdat het verplicht was.

In het najaar van 1911 moest Jan zich melden voor de militaire keuring. Hij had donkerbruin haar, blauwe ogen en was 1 meter 876 millimeter lang (ruim 1.87 dus). Jan werd vrijgesteld van militaire dienst vanwege gebreken. Nu waren er duizend-en-een ziekten en gebreken die tot vrijstelling van militaire dienst konden lijden. Om er maar een paar te noemen:
Vervroegde ouderdomstoestand (versleten ligchaamsgestel)
Vreemde ligchamen in den gehoorgang, het oog, de gewrichten of in eenig ander ligchaamsdeel
Zeer stinkend algemeen of plaatselijk zweet, vooral aan den voetzool
Hardnekkige en aanhoudende hik
Pis- en suikerpisvloed
Alcohol-kwaadsappigheid
Bij Jan werden in de kantlijn de woorden maag en heup genoteerd, tezamen met het codenummer 266. Echter, in het geneeskundig reglement van het jaar 1862 stond nummer 266 gelijk aan krankzinnigheid, terwijl hetzelfde codenummer in 1901 verwees naar de Krampachtige optrekking van één of beide ballen tegen den uitwendige liesring. In 1911 verwees het waarschijnlijk weer naar iets anders. Het is niet met zekerheid te zeggen aan welke gebreken Jan leed, maar ze waren in ieder geval ernstig genoeg om hem van militaire dienst te ontslaan. Hij woonde in 1911 nog in zijn geboortedorp Sexbierum en was landbouwer van beroep (hij werkte waarschijnlijk als boerenknecht bij zijn vader).

Op woensdag 15 september 1920 ging hij in de haven van Rotterdam aan boord van de SS Rotterdam. De ruim 200 meter lange en 23 meter brede Rotterdam maakte deel uit van de Holland-Amerika lijn en kon 532 1ste klasse, 555 2de klasse en 2.232 3de klasse passagiers vervoeren. Alles bij elkaar konden er 3.319 passagiers en 470 bemanningsleden aan boord van het schip. Op zaterdag 25 september 1920 voer het schip langs het Vrijheidsbeeld richting het immigratiecentrum Ellis Island. Voor talloze volksverhuizers was de kerk in het dorp het hoogste gebouw dat ze ooit gezien hadden, en nu konden ze vanaf het schip de enorme wolkenkrabbers van New York zien. Maar voor elke Amerikaanse droom waren er duizend nachtmerries, en de aankomst op Ellis Island was voor velen al een traumatische ervaring. Men wordt hier zoo absoluut terneergedrukt, schreef een ooggetuige, ‘het gehuil den geheelen dag van dames een vrouwen; en het geschreeuw van kinderen. Gezinnen moesten soms uren- of soms dagenlang wachten voordat ze verder mochten reizen. En wie de nacht op Ellis Island moest doorbrengen kon een nacht vol smerigheid en ongedierte tegemoet zien. Het z.g. bed bestaat uit 4 ijzeren stangen, waar tusschen een stuk zeildoek gespannen is. Verder krijgen we nog 3 smerige, vuile, stinkende, kapotte en vol ongedierte zittende dekens. [.] Iedereen zit, staat of ligt te krabben, dat het een lust is te zien, schreef dezelfde ooggetuige.

Volgens de Amerikaanse ambtenaar op Ellis Island kwam Jan uit Senbierem en heette zijn vader niet Sybren maar Sam. Jan werd genoteerd als een 20-jarige boer, terwijl hij in werkelijkheid 28 jaar oud was. Jan gaf aan de reis zelf betaald te hebben en meer dan 50 dollar op zak te hebben. Hij werd, zo verklaarde hij, in Amerika opgewacht door zijn zwager Piet Post uit Edgerton, Pipestone County, Minnesota. Jan emigreerde niet (nog niet in ieder geval), hij ging op familiebezoek. Dat bezoek duurde ruim drie jaar en in 1924 reisde hij terug naar zijn ouders in Sexbierum. Wat hij in Amerika had gezien was hem blijkbaar goed bevallen, want in april 1926 vroeg hij in Rotterdam een Immigration Visa Number aan (nodig om te kunnen emigreren naar Amerika). Hij zou pas vier maanden later afreizen, maar in het voorjaar van 1926 stond zijn besluit dus al vast. En wellicht al veel eerder.

In augustus van dat jaar nam hij wederom afscheid van zijn ouders, zijn broers en zusters. Het was een vaarwel, een laatste groet en een laatste omhelzing. Jan zou zijn ouders (en vrijwel zeker zijn broers en zusters) nooit meer zien. Natuurlijk zouden ze elkaar schrijven, maar in geval van ziekte, een sterfbed of een begrafenis zou dat bericht hem pas bereiken als alles achter de rug was. In de haven van Rotterdam ging hij andermaal aan boord van de SS Rotterdam. Zoals gezegd kon het schip 3.319 passagiers vervoeren, maar toen Jan op woensdag 25 augustus 1926 aan boord ging, waren er slechts 931 mede-passagiers. Nadat het schip de haven van Rotterdam verlaten had, maakte het eerst een tussenstop in Boulonge-sur-Mer (Frankrijk) en vervolgens in Southampton (Engeland). Op vrijdag 3 september 1926 arriveerde het schip bij Ellis Island in New York, waar Jan liet weten eerst naar Grand Rapids, Michigan te gaan, vanwaaruit hij door zou reizen naar een kennis (G. van der Zee) op 521 Julian Street, Los Angeles, California. Hij had net 5.852 kilometer aan boord van een schip gezeten, maar nu stond hem nog een reis van 4.709 kilometer te wachten. Hieronder, op nummer 13, Jan Post:

Jan was 35-jaar oud, toen hij op dinsdag 20 december 1927 in Bellflower, California in het huwelijk trad met de 28-jarige Christine Antonia Reinders (Bellflower stond bekend als de Friezen-buurt). Christine had zwart haar, bruine ogen, ze woog 52 kilo (115 pounds) en was bijna 1 meter 73 lang (5 feet 8 inches). Ze was op woensdag 5 januari 1898 in Pretoria, Zuid-Afrika geboren. In 1652 waren er al Nederlanders in Zuid-Afrika. Niet alleen Nederlanders trouwens, ook Schotten, Fransen, Duitsers en Engelsen. De inheemse bevolking moest plaats maken voor deze Europeanen en dus werd er gevochten, gemoord en werd er geld verdiend met de slavenhandel. Onderling werd er ook gevochten en in 1880 en 1902 vonden respectievelijk de Eerste en Tweede Boerenoorlog tegen de Engelsen plaats. Vele manskappe moes nog leer paardry en skiet, schreef een van leiders van het Boerencommando.
Christine was nog maar elf jaar oud, toen ze samen met haar ouders van Zuid-Afrika naar Amerika verhuisde. Ze trouwde uiteindelijk met James R. van Oosten en in augustus 1919 werd hun dochtertje Anna geboren. Haar man overleed echter in maart 1922 in het hospitaal van Redlands aan influenza (hij werd slechts 29 jaar, 1 maand en 13 dagen oud). Christine reisde in 1923 met haar kleine dochtertje naar Nederland, waar ze haar schoonvader in Heerenveen bezocht. Ze reisde dus bijna 10.000 kilometer om hem te ontmoeten, hem bij te staan en hem voor te stellen aan zijn kleindochter. Een ongelofelijke daad van liefde en genegenheid die zelfs nu nog ontroerd. Ze bleef ruim een jaar in Heerenveen en keerde (met het stoomschip Rotterdam) op zaterdag 24 januari 1925 naar Amerika terug. Ze was 26-jaar oud, liet ze bij aankomst noteren (ze was echter drie weken ervoor 27 geworden), en ze was met haar dochter op weg naar een kennis (J. Boschker) in Tyndall, South Dakota. In juni 1926 woonde ze echter in Ramona Street, Bellflower, California waar ze als huishoudster de eindjes aan elkaar knoopte. We weten niet hoe en waar Jan en Christine elkaar hebben ontmoet, we weten alleen dat ze elkaar ergens in Californië vonden en in 1927 met elkaar in het huwelijk traden.

Jan en Christine zouden samen drie kinderen krijgen:
Samuel (aka Sidney), 29 maart 1930 te Cypress, California – 2 februari 2007 te Olympia, Washington, USA (76 jaar)
Carl, 23 april 1935 te Artesia, California – trouwde in juli 1956 te Los Angeles, California met Norma J. Smit
Alice, 16 november 1937 te Downey, California – trouwde in november 1956 te San Joaquin, California met Hilbrand Hiemstra
In april 1930 woonden ze in Anaheim, Orange County, California, in het huis genummerd 107 op de Lincoln Boulevard (in Anaheim zou in de jaren vijftig het eerste Disney themapark van Amerika verrijzen). Jan was 38, Christine 32, haar dochtertje Anna was 10 en hun zoontje Samuel was net een maand oud. Jan werkte als koemelker en had zijn eigen zuivelbedrijfje en in huis werd nog altijd Nederlands gesproken. Vijf jaar later werd hun tweede zoontje geboren (Carl), en weer twee jaar later hun dochtertje Alice.

Op zondag 27 februari raasde er een storm langs de kust van Los Angeles. Die storm zou tot en met donderdag 3 maart 1938 aanhouden, met alle rampzalige gevolgen van dien. Een enorm gebied kwam onder water te staan en in Anaheim, waar Jan en zijn gezin woonde, stond het water 1.80 meter hoog in de straten. Het lijdt geen twijfel dat ook hij, met zijn vrouw en kinderen, op het dak van het huis heeft gestaan, starend naar het woedende water. Duizenden huizen werden verwoest en de totale schade bedroeg 40 miljoen dollar (omgerekend zou dat nu meer dan 600 miljoen dollar zijn). Uiteindelijk verhuisde Jan met zijn gezin naar het 550 kilometer noordelijker gelegen San Joaquin, California (130 kilometer ten oosten van San Francisco). Hoewel wij al veel gehoord hadden over de California bergen, schreef een Nederlandse toerist, ging het nochtans onze verwachting ver te boven, en wij zullen maar niet trachten om de schoonheid van die bergen te beschrijven. Slechts dit, toen wij op een hoogte van 7.000 voet waren, zagen wij 4.000 voet beneden ons een stad liggen, en aan den anderen kant ‘n hemelhoogen berg, die over duizend voet boven ons uitstak. En zoo mochten wij in de schoone San Joaquin vallei arriveren. Niet dat de verhuizing naar San Joaquin trouwens betekende dat ze nu gevrijwaard waren van overstromingen en andere rampen. In 1952 werd dit gebied getroffen door twee aardbevingen, tijdens de kerst van 1955 door zware overstromingen en in 1958 traden de rivieren in dit gebied wederom buiten hun oevers.

Net als in de 1e Wereldoorlog, probeerde Amerika zich ook in de 2e Wereldoorlog zolang mogelijk afzijdig te houden. Dat veranderde op zondag 7 december 1941, toen de Japanners het grootste deel van de Amerikaanse vloot bij Pearl Harbor tot zinken brachten. Precies een half jaar eerder, in de zomer van 1941, lieten Jan en Christine een Declaration of Intention opstellen, ofwel: een eerste stap om genaturaliseerd te worden tot Amerikaans staatsburger. Werden ze gedreven door patriottisme? Of waren ze er niet gerust op hoe zij, als niet-Amerikanen, behandeld zouden worden als Amerika uiteindelijk toch bij de oorlog betrokken zou raken? Jan was in 1941 49 jaar oud, woog 97½ kilo en miste het topje van de derde vinger van zijn rechterhand. Christine’s meisjesnaam was Reinders, maar toch zou ze die achternaam maar zelden gebruiken. Toen ze met haar eerste man getrouwd was, noemde ze zichzelf Mrs. (van) Oosten. En na zijn overlijden en haar tweede huwelijk werd zij automatisch Mrs. Post. In haar Declaration of Intention werd ze dan ook Christine Antonia Post genoemd. Ze was 43 jaar oud, had zwart-grijs haar en ze woog 58 kilo. Haar dochter Anna was in 1941 het huis al uit, maar de andere kinderen woonden nog thuis. Jan en Christine zouden nooit de vervolgstappen nemen om Amerikaans staatsburger worden. Ze woonden dan misschien het grootste deel van hun leven in Amerika, maar ze bleven de Nederlandse nationaliteit behouden.

Vanaf dat moment verdwenen Jan, Christine en de kinderen uit beeld, dus we weten niet welk beroep hij tijdens en na de oorlog uitoefende en waar ze woonden. Hij overleed op woensdag 18 oktober 1972 te San Joaquin County, California. Jan Sybrens Post werd 80 jaar oud en hij werd begraven op Burwood Cemetery in San Joaquin County. Zijn vrouw Christine zou hem bijna 15 jaar overleven. Ze overleed op maandag 7 december 1987 te San Joaquin County, California en ze werd bijgezet in Jan’s graf. Christine Antonia Reinders werd 88 jaar oud.
John trouwde, 35 jaar oud, op 20 december 1927 in Bellflower met Christine Antonia Reinders, 29 jaar oud. Christine is geboren op 5 januari 1898 in Pretoria Zuid Afrika. Christine is overleden op 7 december 1987 in San Joaquin County, California, 89 jaar oud. Zij is begraven in Holland Cemetery ,Jasper County, Indiana, Section 3 3 A. Christine is weduwe van Ypke Roelofs (James R) Oosten (1893-1922), met wie zij trouwde omstreeks 1917.
Notitie bij Christine: {https://familiepraat.wordpress.com/fam-bruinsma/jelle-hillbrands-2/hillebrand-jelles-1743-1824/feike-hilbrands-1781-1835/jan-feikes-1814-1885/aaltje-jans-1856-1947/jan-sybrens-1892-1972/}
Jan was 35-jaar oud, toen hij op dinsdag 20 december 1927 in Bellflower, California in het huwelijk trad met de 28-jarige Christine Antonia Reinders (Bellflower stond bekend als de Friezen-buurt). Christine had zwart haar, bruine ogen, ze woog 52 kilo (115 pounds) en was bijna 1 meter 73 lang (5 feet 8 inches). Ze was op woensdag 5 januari 1898 in Pretoria, Zuid-Afrika geboren.

Christine was nog maar elf jaar oud, toen ze samen met haar ouders van Zuid-Afrika naar Amerika verhuisde. Ze trouwde uiteindelijk met James R. van Oosten en in augustus 1919 werd hun dochtertje Anna geboren. Haar man overleed echter in maart 1922 in het hospitaal van Redlands aan influenza (hij werd slechts 29 jaar, 1 maand en 13 dagen oud). Christine reisde in 1923 met haar kleine dochtertje naar Nederland, waar ze haar schoonvader in Heerenveen bezocht. Ze reisde dus bijna 10.000 kilometer om hem te ontmoeten, hem bij te staan en hem voor te stellen aan zijn kleindochter. Een ongelofelijke daad van liefde en genegenheid die zelfs nu nog ontroerd. Ze bleef ruim een jaar in Heerenveen en keerde (met het stoomschip Rotterdam) op zaterdag 24 januari 1925 naar Amerika terug. Ze was 26-jaar oud, liet ze bij aankomst noteren (ze was echter drie weken ervoor 27 geworden), en ze was met haar dochter op weg naar een kennis (J. Boschker) in Tyndall, South Dakota. In juni 1926 woonde ze echter in Ramona Street, Bellflower, California waar ze als huishoudster de eindjes aan elkaar knoopte. We weten niet hoe en waar Jan en Christine elkaar hebben ontmoet, we weten alleen dat ze elkaar ergens in Californië vonden en in 1927 met elkaar in het huwelijk traden.

Jan en Christine zouden samen drie kinderen krijgen:
Samuel (aka Sidney), 29 maart 1930 te Cypress, California – 2 februari 2007 te Olympia, Washington, USA (76 jaar)
Carl, 23 april 1935 te Artesia, California – trouwde in juli 1956 te Los Angeles, California met Norma J. Smit
Alice, 16 november 1937 te Downey, California – trouwde in november 1956 te San Joaquin, California met Hilbrand Hiemstra
In april 1930 woonden ze in Anaheim, Orange County, California, in het huis genummerd 107 op de Lincoln Boulevard (in Anaheim zou in de jaren vijftig het eerste Disney themapark van Amerika verrijzen). Jan was 38, Christine 32, haar dochtertje Anna was 10 en hun zoontje Samuel was net een maand oud. Jan werkte als koemelker en had zijn eigen zuivelbedrijfje en in huis werd nog altijd Nederlands gesproken. Vijf jaar later werd hun tweede zoontje geboren (Carl), en weer twee jaar later hun dochtertje Alice.
Kinderen van John en Christine:
1 Sidney (Sidney, Sip) Post, geboren op 29 maart 1930 in Cypress CA. Volgt 1.1.6.2.11.5.1.
2 Carl N Post, geboren op 23 april 1935 in Artesia CA. Volgt 1.1.6.2.11.5.2.
3 Alice Post, geboren op 16 november 1936 in Downey CA. Volgt 1.1.6.2.11.5.3.
1.1.6.2.11.6 Nieske Sybrens Post is geboren op 27 april 1894 om 02:00 in Sexbierum, dochter van Sybren Jentjes Post en Aaltje Jans Bruinsma (zie 1.1.6.2.11). Nieske is overleden op 25 december 1985 in Tzum, 91 jaar oud. Zij is begraven op 30 december 1985 in Achlum. Nieske trouwde, 23 jaar oud, op 10 mei 1917 in Barradeel met Willem Tjerks Postma, 30 jaar oud. Willem is geboren op 25 oktober 1886 in Tzum, zoon van Tjerk Willems Postma en Janke Sybes Greydanus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 oktober 1886. Willem is overleden op 15 november 1957 in Achlum, 71 jaar oud. Hij is begraven in Achlum.
Kinderen van Nieske en Willem:
1 Tjerk Willems Postma, geboren op 28 juni 1918 in Achlum. Volgt 1.1.6.2.11.6.1.
2 Aaltje (Alice) Postma, geboren op 16 september 1919. Volgt 1.1.6.2.11.6.2.
3 Siebren Postma, geboren op 12 februari 1921 in Achlum. Volgt 1.1.6.2.11.6.3.
4 Sybe Postma, geboren omstreeks 1922 in Achlum. Volgt 1.1.6.2.11.6.4.
5 Jent Willems Postma [1.1.6.2.11.6.5], geboren op 27 januari 1924 in Achlum. Jent is overleden op 27 augustus 1980 in Achlum, 56 jaar oud. Hij is begraven op 30 augustus 1980 in Achlum.
6 Janke Willems Postma, geboren op 11 oktober 1925 in Achlum. Volgt 1.1.6.2.11.6.6.
7 Anna Willems (Annie) Postma, geboren op 6 september 1927. Volgt 1.1.6.2.11.6.7.
8 Jan Willems Postma, geboren op 25 november 1930 in Achlum. Volgt 1.1.6.2.11.6.8.
1.1.6.2.11.7 Antje Sybrens (Anne) Post is geboren op 14 april 1896 om 17:00 in Sexbierum, dochter van Sybren Jentjes Post en Aaltje Jans Bruinsma (zie 1.1.6.2.11). Anne is overleden op 29 juli 1979, 83 jaar oud. Zij is begraven in Arum. Anne trouwde, 27 jaar oud, op 13 maart 1924 in Barradeel met Anne Pieters Anema, 25 jaar oud. Anne is geboren op 31 juli 1898 in Winsum (Fr), zoon van Pieter Annes Anema en Rigtje Epkes van der Berg. Anne is overleden op 11 november 1967 in Arum, 69 jaar oud. Hij is begraven op 15 november 1967 in Arum.
Kinderen van Anne en Anne:
1 Piet Annes Anema [1.1.6.2.11.7.1], geboren op 15 november 1924. Piet is overleden op 12 november 1999, 74 jaar oud. Hij is begraven in Arum.
2 Sijbren Annes Anema [1.1.6.2.11.7.2], geboren op 22 februari 1926. Sijbren is overleden op 9 maart 1997, 71 jaar oud.
3 Epke Annes Anema [1.1.6.2.11.7.3], geboren op 28 november 1928 in Arum. Epke is overleden op 15 november 1990, 61 jaar oud. Hij is begraven in Franeker alg.
4 Rigtje Annes Anema, geboren op 2 juni 1930 in Arum. Volgt 1.1.6.2.11.7.4.
5 Ali Anema, geboren omstreeks 1937. Volgt 1.1.6.2.11.7.5.
1.1.6.2.11.8 Jelle Sybrens Post is geboren op 2 april 1899 in Sexbierum, zoon van Sybren Jentjes Post en Aaltje Jans Bruinsma (zie 1.1.6.2.11). Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 april 1899. Jelle is overleden op 6 maart 1981 in Sexbierum, 81 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum. Jelle trouwde, 23 jaar oud, op 22 maart 1923 in Sexbierum met Reintje Pieters Westra, 23 jaar oud, nadat zij op 8 maart 1923 in Sexbierum in ondertrouw zijn gegaan. Reintje is geboren op 16 juli 1899 in Sexbierum, dochter van Pieter Harmens Westra en Maria Mathijs Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 juli 1899. Reintje is overleden op 12 oktober 1993 in Veenwouden, 94 jaar oud (oorzaak: De laatste jaren heeft Reintje Westra gewoond in Talmahus te Veenwouden). Zij is begraven in Sexbierum.
Kinderen van Jelle en Reintje:
1 Sybren Jelles Post, geboren op 6 januari 1924 in Sexbierum. Volgt 1.1.6.2.11.8.1.
2 Piter Jelles Post, geboren op 6 maart 1925 in Sexbierum. Volgt 1.1.6.2.11.8.2.
3 Maria Jelles Post, geboren op 1 april 1927 in Sexbierum. Volgt 1.1.6.2.11.8.3.
4 Aaltje Jelles Post, geboren op 20 april 1929 in Sexbierum. Volgt 1.1.6.2.11.8.4.
5 Arendtje Jelles (Audrey) Post, geboren op 21 augustus 1930 in Sexbierum. Volgt 1.1.6.2.11.8.5.
6 Jint Jelles (Jim) Post [1.1.6.2.11.8.6], geboren op 16 november 1932 in Sexbierum.
7 Anna Jelles (Anneke) Post [1.1.6.2.11.8.7], geboren op 7 juli 1935 in Sexbierum.
8 Jan Jelles Post [1.1.6.2.11.8.8], geboren op 11 november 1939 in Sexbierum. Jan is overleden op 20 februari 1941 in Sexbierum, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 februari 1941. Hij is begraven in Sexbierum.
Notitie bij Jan: Jan wie fanôf geboarte siik, hy gûlde altyd. Mem rûn in soad mei de bernewein.
Arentje en mem op liauckema boartsje.Marike kaam sizzen, nei hûs
mem hiel lilk.
nei begraffenis
9 Post [1.1.6.2.11.8.9], levenloos geboren kind, geboren op 15 april 1945 in Sexbierum.
Notitie: Pake rûn mei in man mei om it berntsje fuort te bringen. Se leinen op in apart plak by tsjerke begroeven.
1.1.6.2.13.1 Jan Feikes Bruinsma is geboren op 7 mei 1891 in Sexbierum, zoon van Feike Jans Bruinsma (zie 1.1.6.2.13) en Jantje Rientses van Wijngaarden. Jan is overleden op 17 oktober 1966, 75 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 15 april 1915 in Barradeel met Aaltje Hilbrands Bruinsma, 22 jaar oud. Zie 1.1.6.2.6.9 voor persoonsgegevens van Aaltje.
Kinderen van Jan en Aaltje: zie 1.1.6.2.6.9.
1.1.6.2.13.2 Maaike Feikes Bruinsma is geboren op 19 januari 1893 in Sexbierum, dochter van Feike Jans Bruinsma (zie 1.1.6.2.13) en Jantje Rientses van Wijngaarden. Maaike is overleden op 15 november 1927 in Assen, 34 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum. Maaike trouwde, 24 jaar oud, op 9 augustus 1917 in Barradeel met Hendrik Sjoukes van Houten, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op 19 juni 1892 in Boxum, zoon van Sjouke van Houten en Grietje Wijngaarden.
Kind van Maaike en Hendrik:
1 Aukje van Houten [1.1.6.2.13.2.1], geboren op 23 februari 1921 in Sneek. Aukje is overleden op 14 augustus 1935 in Alkmaar, 14 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum.
1.1.6.2.13.4 Aukje Feikes Bruinsma is geboren op 25 november 1896 in Sexbierum, dochter van Feike Jans Bruinsma (zie 1.1.6.2.13) en Jantje Rientses van Wijngaarden. Aukje is overleden op 2 februari 1984 in Leeuwarden, 87 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum. Aukje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 15 mei 1919 in Barradeel met Rients Pieters Westra, 23 jaar oud, nadat zij op 1 mei 1919 in Sexbierum in ondertrouw zijn gegaan. Rients is geboren op 1 december 1895 in Sexbierum, zoon van Pieter Harmens Westra en Maria Mathijs Bakker. Rients is overleden op 30 november 1944 in Duitsland, 48 jaar oud. Hij is begraven op 4 september 1953 in Sexbierum.
Notitie bij Rients: Het aanvragen van de foto’s kan voorlopig alleen nog door bemiddeling van het studiezaalpersoneel. Daarbij dient niet het inventarisnummer, maar het fotonummer te worden opgegeven.
Organisatie: Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum)

Fotonr. 64, inventarisnr. 235 François Michon (`Frans Mulder’), onderduiker te o.a. Sexbierum en Gaastmeer en later verrader van hem bekende verzetsmensen aan de bezetter 3. (1940/1945?), afm. 5,6 x 7,2 cm 4. Een andere, bijna identieke foto is opgenomen in: Friesland 1940-1945 (Leeuwarden, 1980) p. 56 5. Zijn verrader
{https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mizig=210&miadt=36&micode=350&minr=775903}Fotonrs. 6072-6250, inventarisnr. 1636 Portretten van, uit Friesland afkomstige, omgekomen verzetsstrijders en van in Friesland omgekomen verzetsstrijders ten tijde van de Tweede Wereldoorlog 3. 1935/1945?, afm. 9,0 x 14,0 cm, tenzij anders vermeld 4. Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP (Kampen / Bilthoven, 1951) deel 1, pp. 158- 177, 435-450, deel 2, pp. 619-642; Ypma, Y.N., Friesland Annis Domini 1940-’45 (Dokkum, 1953) pp. 344- 351:
6208. R. Westra, geb. 1895, overl. 30-11-1944 te Oldenburg (Duitsland), laatste woonplaats Sexbierum
{https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mizig=210&miadt=36&micode=350&minr=775903}
(2) trouwde, 52 jaar oud, op 30 maart 1949 in Sexbierum met Lubbert Alberts (Dûmny) van Urk, 57 jaar oud. Dûmny is geboren op 16 december 1891 in Urk, zoon van Albert Meinderts van Urk en Jannetje Alberts Asma. Dûmny is overleden op 1 mei 1973 in Leeuwarden, 81 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum. Dûmny is weduwnaar van Ettje Nieuwhuis (1892-1947), met wie hij trouwde op 21 november 1919 in Urk.
1.1.6.2.13.5 Aaltje Bruinsma is geboren op 14 februari 1899 in Sexbierum, dochter van Feike Jans Bruinsma (zie 1.1.6.2.13) en Jantje Rientses van Wijngaarden. Aaltje is overleden op 7 mei 1971 in Sexbierum, 72 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum. Aaltje trouwde met Philippus D. Bakker. Philippus is geboren op 4 april 1898. Philippus is overleden op 10 juli 1982 in Sexbierum, 84 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum.
Kind van Aaltje en Philippus:
1 Feike Philippus Bakker [1.1.6.2.13.5.1], geboren op 18 juni 1935 in Sexbierum. Feike is overleden op 12 november 2010 in Biddinghuizen, 75 jaar oud. Hij is begraven in Dronten.
1.1.6.2.13.6 Rients Feikes Bruinsma is geboren op 10 juli 1901 in Sexbierum, zoon van Feike Jans Bruinsma (zie 1.1.6.2.13) en Jantje Rientses van Wijngaarden. Rients is overleden op 9 juli 1991, 89 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum.
Notitie bij Rients: De Slotpleats.

De pleats fan it slot, boud yn 1862, dêr’t meer as 100 jier Brúnsma’s op wenne hawwe en wol: Jan, Feike, Rients, en Feike,( die as leste it bedriuw noch 25 jier dreaun hat) is om brekfalligens ferkoft oan in timmerman, G. Bloem, dy’t mei syn húshâlding tige dwaande is, dêr wat moois fan te meitsjen.
Harren restaurantsje hat yn ‘e ofrûne simmers (1989 en 1990) al hiel wat oanrin hân,wylst dêrnêst ek noch plak is foar in stik as tsien fakansjeweintsjes (caravans).
It is in kostlik plakje,der’t it goed toevjen is.
En de snein wurdt dêr hillige; dan kin men dêr net terjuchte.

Liauckema-State.

Hier woont sinds Juni 1986 Fam.Bloem.
De Liauckema’s gingen in het jaar 1580 niet met de Reformatie en in de 17e eeuw stierf de Familie uit,doordat er geen mannelijke erfgenamen waren.
Het slot heeft nog bewoners gehad in de 19e eeuw maar in het jaar 1824 is het slot afgebroken,latere bewoner was Jan Feikes Bruinsma en zijn vrouw Aaltje Anema.

{http://www.oudtzummarum.nl/html/sexbierum2650.htm}
Rients trouwde met Klaasje Bouma. Klaasje is geboren op 16 juli 1905. Klaasje is overleden op 1 maart 1999, 93 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum.
1.1.6.2.3.4.1 Aafke Freerks Anema is geboren op 5 januari 1897 in Harlingen, dochter van Freerk Anema en Hinke Seerps Bruinsma (zie 1.1.6.2.3.4). Aafke trouwde, 25 jaar oud, op 13 december 1922 in Harlingen met Evert Baukes Hempenius.
1.1.6.2.3.9.3 Seerp Jacobs Strikwerda is geboren op 12 februari 1905 in Bedum, zoon van Jacob Strikwerda en Jetske Seerps Bruinsma (zie 1.1.6.2.3.9).
Kinderen van Seerp uit onbekende relatie:
1 Jacob Seerps Strikwerda [1.1.6.2.3.9.3.1], geboren op 22 februari 1931 in Sittard. Jacob is overleden op 9 maart 1931 in Sittard, 15 dagen oud. Hij is begraven in Sittard.
2 Jettie Seerps Strikwerda [1.1.6.2.3.9.3.2], geboren op 29 maart 1938. Jettie is overleden op 15 november 1938 in Sittard, 7 maanden oud. Zij is begraven in Zeist.
1.1.6.2.3.11.1 Hinke Jans Bruinsma, dochter van Jan Seerps Bruinsma (zie 1.1.6.2.3.11) en Leentje van der Schaaf. Hinke trouwde op 11 juni 1936 in Naaldwijk met Willem Aries Kuijvenhoven.
1.1.6.2.3.11.2 Aafke Jans Bruinsma, dochter van Jan Seerps Bruinsma (zie 1.1.6.2.3.11) en Leentje van der Schaaf. Aafke trouwde op 26 september 1933 in Naaldwijk met Menze Koenraads de Vries.
1.1.6.2.6.1.1 Hilbrand Jans Bruinsma is geboren op 12 september 1902 in Oosterbierum, zoon van Jan Hilbrands Bruinsma (zie 1.1.6.2.6.1) en Geertje Karsjen Kalma. Hilbrand is overleden op 7 oktober 1990, 88 jaar oud. Hij is begraven in Achlum. Hilbrand trouwde, 23 jaar oud, op 20 mei 1926 in Sauwerd met Baukje Brouwer, 22 jaar oud. Baukje is geboren op 6 oktober 1903. Baukje is overleden op 18 februari 1989, 85 jaar oud. Zij is begraven in Achlum.
1.1.6.2.6.1.2 Karsjen Seerp Bruinsma is geboren op 5 maart 1906 in Oosterbierum, zoon van Jan Hilbrands Bruinsma (zie 1.1.6.2.6.1) en Geertje Karsjen Kalma. Karsjen trouwde, 24 jaar oud, op 20 mei 1930 met Reinskje G Andringa. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20 mei 1930 in Oosterbierum.
Kinderen van Karsjen en Reinskje:
1 Jan Roelofs Bruinsma [1.1.6.2.6.1.2.1], geboren op 18 december 1932 in Minnertsga.
2 Pietje Sijke Roelofs Bruinsma [1.1.6.2.6.1.2.2], geboren op 3 mei 1934 in Minnertsga.
1.1.6.2.6.2.2 Baukje Sjoerds Bruinsma is geboren op 25 februari 1905, dochter van Sjoerd Hilbrands Bruinsma (zie 1.1.6.2.6.2) en Baukje van der Schaaf. Baukje is overleden op 24 augustus 1984, 79 jaar oud. Zij is begraven in Franeker, algemene begraafplaats. Baukje trouwde, 23 jaar oud, op 23 april 1928 in Franekeradeel met Mathijs Pieters Westra, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Harlingen. Mathijs is geboren op 24 juli 1903, zoon van Pieter Harmens Westra en Maria Mathijs Bakker. Mathijs is overleden op 12 december 1988, 85 jaar oud. Hij is begraven in Franeker, algemene begraafplaats.
Kinderen van Baukje en Mathijs:
1 Wilhelmina Mathijs Westra [1.1.6.2.6.2.2.1], geboren op 5 december 1934. Wilhelmina is overleden op 23 juli 2011 in Emmer-Compascuum, 76 jaar oud.
2 Reintje Mathijs Westra [1.1.6.2.6.2.2.2], geboren op 2 november 1937 in Franeker.
1.1.6.2.6.8.2 Pieter Harmens Westra is geboren op 25 augustus 1917, zoon van Harmen Pieters Westra en Antje Hilbrands Bruinsma (zie 1.1.6.2.6.8). Pieter is overleden op 28 maart 1985, 67 jaar oud. Hij is begraven in Emmeloord. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 12 juni 1943 in Sexbierum met Aaltje Jentjes Post, 22 jaar oud. Zie 1.1.6.2.11.1.2 voor persoonsgegevens van Aaltje.
1.1.6.2.6.8.3 Hilbrand Harmens Westra is geboren op 25 juli 1920, zoon van Harmen Pieters Westra en Antje Hilbrands Bruinsma (zie 1.1.6.2.6.8). Hilbrand is overleden op 13 april 1996 in Sexbierum, 75 jaar oud. Hilbrand trouwde, 25 jaar oud, op 12 juni 1946 met Klazina Maria Zwart, 25 jaar oud. Klazina is geboren op 30 november 1920 in Ede. Klazina is overleden op 28 juni 2015 in Ferwerd, 94 jaar oud.
Kinderen van Hilbrand en Klazina:
1 Harmen Hilbrands Westra [1.1.6.2.6.8.3.1], geboren omstreeks 2 september 1949. Harmen is overleden op 2 april 1949 in Leeuwarden (wonende te Sexbierum), ongeveer 5 maanden oud.
2 Harmen Hilbrands Westra [1.1.6.2.6.8.3.2], geboren op 28 maart 1953 in Sexbierum. Harmen is overleden op 27 april 1953 in Leeuwarden (wonende te Sexbierum), 30 dagen oud.
3 Rena Anna Hilbrands Westra [1.1.6.2.6.8.3.3], geboren omstreeks 30 april 1962. Rena is overleden op 6 mei 1962 in Harlingen, ongeveer 6 dagen oud.
1.1.6.2.6.8.5 Marieke Harmens Westra is geboren op 24 maart 1923 in Sexbierum, dochter van Harmen Pieters Westra en Antje Hilbrands Bruinsma (zie 1.1.6.2.6.8). Marieke is overleden op 3 april 2007 in Sexbierum, 84 jaar oud. Zij is begraven op 7 april 2007 in Sexbierum. Marieke trouwde, 30 jaar oud, op 28 mei 1953 in Sexbierum met Piter Jelles Post, 28 jaar oud. Zie 1.1.6.2.11.8.2 voor persoonsgegevens van Piter.
1.1.6.2.6.8.7 Anna Harmens (Ans) Westra is geboren op 25 augustus 1926, dochter van Harmen Pieters Westra en Antje Hilbrands Bruinsma (zie 1.1.6.2.6.8). Ans trouwde, 27 jaar oud, op 2 juni 1954 met Amse Pel, 26 jaar oud. Amse is geboren op 8 januari 1928 in Stroobos. Amse is overleden op 29 mei 2001 in Marietta USA, 73 jaar oud.
1.1.6.2.6.8.8 Rients Harmens Westra is geboren op 25 maart 1931 in Sexbierum, zoon van Harmen Pieters Westra en Antje Hilbrands Bruinsma (zie 1.1.6.2.6.8). Rients trouwde, 26 jaar oud, op 21 augustus 1957 met Hilly van der Ploeg, 23 jaar oud. Hilly is geboren op 4 augustus 1934 in Schalsum, dochter van Joris van der Ploeg en Aukje Klases Westra.
1.1.6.2.6.9.1 Feike Jan Bruinsma is geboren op 13 februari 1916, zoon van Jan Feikes Bruinsma (zie 1.1.6.2.13.1) en Aaltje Hilbrands Bruinsma (zie 1.1.6.2.6.9). Feike is overleden op 6 oktober 1997, 81 jaar oud. Hij is begraven in Marknesse. Feike trouwde met Hinke Anema. Hinke is geboren op 31 augustus 1917. Hinke is overleden op 5 augustus 1971, 53 jaar oud. Zij is begraven in Marknesse.
1.1.6.2.6.9.2 Gerbentje Jans Bruinsma is geboren omstreeks 1917, dochter van Jan Feikes Bruinsma (zie 1.1.6.2.13.1) en Aaltje Hilbrands Bruinsma (zie 1.1.6.2.6.9). Gerbentje is overleden op 12 augustus 1962 in Sexbierum, ongeveer 45 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum. Gerbentje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 18 juni 1941 in Sexbierum met Philippus H Bakker, ongeveer 35 jaar oud. Philippus is geboren omstreeks 1906, zoon van Hendrik Philippus Bakker en Yttje Entes Zakema. Philippus is overleden op 27 september 1968, ongeveer 62 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum.
1.1.6.2.11.1.1 Aukje Jentjes Post is geboren op 6 juli 1918 in Echtenerbrug, dochter van Jentje Sybrens Post (zie 1.1.6.2.11.1) en Antje Rientses van Wijngaarden. Aukje is overleden op 10 april 2003 in Cape Town ZA, 84 jaar oud.
Notitie bij Aukje: Na hun huwelijk zijn Aukje en haar man Egbert Christiaan naar Cape Town Zuid Afrika verhuisd. Daar hebben ze 4 kinderen gekregen.
In Cape Town heeft Egbert Christiaan een protestantse gemeente gesticht.
Bij het overlijden van Egbert Christiaan woonde Aukje Post 28 Rugby Rd, Oranjezicht Cape Town SA
Op google maps is het huis te zien, helemaal aan de zuidgrens van Cap Town.
Aukje trouwde, 32 jaar oud, op 16 mei 1951 in Axel met Egbert Christiaan Oggel, 33 jaar oud. Egbert is geboren op 11 december 1917, zoon van Jacobus Marinus Oggel en Hilda Engelina Sijpkens. Egbert is overleden op 12 augustus 1992 in Cape Town ZA, 74 jaar oud.
1.1.6.2.11.1.2 Aaltje Jentjes Post is geboren op 27 november 1920 in Echtenerbrug, dochter van Jentje Sybrens Post (zie 1.1.6.2.11.1) en Antje Rientses van Wijngaarden. Aaltje is overleden op 4 september 2014 in Urk, 93 jaar oud. Zij is begraven in Emmeloord. Aaltje trouwde, 22 jaar oud, op 12 juni 1943 in Sexbierum met Pieter Harmens Westra, 25 jaar oud. Zie 1.1.6.2.6.8.2 voor persoonsgegevens van Pieter.
1.1.6.2.11.3.2 Machiel Sjoukes Vrij is geboren op 13 april 1916 in St. Jacobiparochie, zoon van Sjouke Machiels Vrij en Aaltje Sybrens Post (zie 1.1.6.2.11.3). Machiel is overleden op 22 januari 1980, 63 jaar oud. Hij is begraven in Workun alg. Machiel trouwde, 26 jaar oud, op 29 april 1942 in Minnertsga met Trijntje Hoekstra, 24 jaar oud. Trijntje is geboren op 13 april 1918 in Minnertsga. Trijntje is overleden op 9 december 2005 in Meppel, 87 jaar oud. Zij is begraven in Workum alg.
1.1.6.2.11.3.3 Aly Sjoukes Vrij is geboren op 7 juni 1921 in St. Jacobiparochie, dochter van Sjouke Machiels Vrij en Aaltje Sybrens Post (zie 1.1.6.2.11.3). Aly is overleden op 9 juli 2003 in Sibrandaburen, 82 jaar oud. Zij is begraven op 13 september 2003 in Sibrandaburen. Aly trouwde, 34 jaar oud, op 29 december 1955 met Rouke J. de Jager, 34 jaar oud. Rouke is geboren op 11 maart 1921 in Sibrandaburen. Rouke is overleden op 20 januari 2007 in Sneek, 85 jaar oud. Hij is begraven op 24 januari 2007 in Sibrandaburen.
1.1.6.2.11.5.1 Sidney (Sidney, Sip) Post is geboren op 29 maart 1930 in Cypress CA, zoon van Jan Sybrens (John) Post (zie 1.1.6.2.11.5) en Christine Antonia Reinders. Sidney, Sip is overleden op 2 februari 2007 in Olympia Washington, 76 jaar oud. Hij is begraven in Mills and Mills Memorial Park, Tumwate, Thurston County, Washington, USA. Sidney, Sip trouwde met Hazel Louise. Hazel is geboren op 15 augustus 1935. Hazel is overleden na 2014, minstens 79 jaar oud.
1.1.6.2.11.5.2 Carl N Post is geboren op 23 april 1935 in Artesia CA, zoon van Jan Sybrens (John) Post (zie 1.1.6.2.11.5) en Christine Antonia Reinders. Carl is overleden. Carl trouwde, 21 jaar oud, in juli 1956 in Los Angeles County CA met Norma J Smit, ongeveer 18 jaar oud. Norma is geboren omstreeks 1938.
Notitie bij Norma: Norma J Post
Age 79
PHONE NUMBERS
(360) 592-0347
Landline
(360) 592-5764
Landline
CURRENT ADDRESS
5390 Sand Rd
Bellingham WA 98226-7547

PREVIOUS LOCATIONS
Bellingham, WA
=================
https://radaris.com/~Norma-Post/1106654969
Norma J Post ~79
Bellingham, WA
Background Check & Contact Info
Related to:
Brandon Carl Post, 26 Dennis D Post, 58 Nicholas Robin Bostrom, 39 Carl Post, 82 Daniel B Dykstra, 45 Linda Post Martin I Bostrom Daniel D Post, 60 Linda M Post, 61 James V Post, 54
Kind van Carl en Norma:
1 Daniel Duwayne Post [1.1.6.2.11.5.2.1], geboren op 2 mei 1957 in Artesia CA. Daniel is overleden op 15 maart 2014 in Bellingham (WA), 56 jaar oud. Hij is begraven op 21 maart 2014 in Nooksack Cemetery.
Notitie bij Daniel: http://www.tributes.com/obituary/show/Daniel-Duwayne-Post-100900940
Daniel Duwayne Post Obituary(Archived)
Published in Bellingham Herald on Mar. 19, 2014
First 25 of 193 words: Daniel Duwayne Post, age 56, of Bellingham, died Saturday, March 15, 2014. He was born May 2, 1957 in Artesia, CA to Carl and Norma Jean (Smit) Post. As a young boy, he moved to Whatcom County with his family where he graduated from Mt. Baker High School. His love for cars was evident, as he was always tinkering and working on car restorations. Summertime swimming with his nephews was a favorite activity and life on the farm brought him much joy. Dan’s favorite mode of transportation was his bike, which he rode throughout Whatcom County. He delighted in time spent with his family; loved to play with his nephews and always loved sports. He is survived by his parents, Carl and Norma Post; brothers Dennis and Jay Post; sister Carla (Daniel) Dykstra; niece Crystal (Brad) Vance and four nephews Jerrad and Brandon Post and Darrick and Dustin Dykstra. Graveside services will be conducted Friday, March 21, 2 pm at Nooksack Cemetery followed by a 3:00 pm memorial service at Nooksack Valley Reformed Church, 606 E. 2nd St., Nooksack.
===============
https://www.whitepages.com/name/Daniel-D-Post/Bellingham-WA/9rhc454:
Daniel D Post
Age 60
PHONE NUMBERS
(360) 592-0347
Landline
CURRENT ADDRESS
5390 Sand Rd
Bellingham WA 98226-7547
1.1.6.2.11.5.3 Alice Post is geboren op 16 november 1936 in Downey CA, dochter van Jan Sybrens (John) Post (zie 1.1.6.2.11.5) en Christine Antonia Reinders. Alice is overleden op 19 november 2014 in Escalon, San Joaquin, California, United States, 78 jaar oud. Alice:
(1) trouwde, 19 of 20 jaar oud, in november 1956 in San Joaquin County, California met Hilbrand (Harry) Hiemstra, 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 6 december 1984 in San Joaquin, California. Harry is geboren op 15 maart 1935 in Boksum, zoon van Jelle Hiemstra en Japke van Gorkum. Harry is overleden op 7 augustus 1994 in Escalon, 59 jaar oud. Hij is begraven in Burwood Cemetery Escalon San Joaquin County CA.
(2) trouwde, minstens 48 jaar oud, na 1984 met Clarence Bernard (Clancy) Eggink, minstens 52 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd. Clancy is geboren op 12 januari 1932 in Vona, Colorado, zoon van Gerrit Eggink en Gertie. Clancy is overleden op 20 april 2012 in Escalon, California, 80 jaar oud.
1.1.6.2.11.6.1 Tjerk Willems Postma is geboren op 28 juni 1918 in Achlum, zoon van Willem Tjerks Postma en Nieske Sybrens Post (zie 1.1.6.2.11.6). Tjerk is overleden op 21 november 1960 in Welsrijp, 42 jaar oud. Hij is begraven in Welsrijp.
Notitie bij Tjerk: {bron: http://bidprentjesbank.nl/snijders/snijders.htm}
Tjerk trouwde met Richtje de Jong. Richtje is geboren op 10 maart 1918. Richtje is overleden op 21 november 1960 in Welsrijp, 42 jaar oud. Zij is begraven in Welsrijp.
Kinderen van Tjerk en Richtje:
1 Tineke Postma [1.1.6.2.11.6.1.1], geboren op 7 mei 1949. Tineke is overleden op 21 november 1960 in Welsrijp, 11 jaar oud. Zij is begraven in Welsrijp.
2 Willem Postma [1.1.6.2.11.6.1.2], geboren op 7 september 1950. Willem is overleden op 21 november 1960 in Welsrijp, 10 jaar oud. Hij is begraven in Welsrijp.
3 Alie Postma [1.1.6.2.11.6.1.3], geboren op 15 oktober 1952 in Franeker. Alie is overleden op 21 november 1960 in Welsrijp, 8 jaar oud. Zij is begraven in Welsrijp.
4 Gerrit Postma [1.1.6.2.11.6.1.4], geboren op 3 oktober 1955. Gerrit is overleden op 21 november 1960 in Welsrijp, 5 jaar oud. Hij is begraven in Welsrijp.
1.1.6.2.11.6.2 Aaltje (Alice) Postma is geboren op 16 september 1919, dochter van Willem Tjerks Postma en Nieske Sybrens Post (zie 1.1.6.2.11.6). Alice is overleden op 3 december 1993 in Escalon San Joaquin County California, 74 jaar oud. Alice trouwde met Johannes (Joe) Biijlsma. Joe is geboren op 13 maart 1918. Joe is overleden op 28 oktober 1981 in San Joaquin County, California, 63 jaar oud.
1.1.6.2.11.6.3 Siebren Postma is geboren op 12 februari 1921 in Achlum, zoon van Willem Tjerks Postma en Nieske Sybrens Post (zie 1.1.6.2.11.6). Siebren is overleden op 10 januari 2010 in Twin Lakes Terrace, Sarnia Ontario, 88 jaar oud. Hij is begraven in Lakeview Cemetery Sarnia Lambton County Ontario, Canada. Siebren trouwde met Anna van Harten. Anna is geboren op 11 januari 1922. Anna is overleden op 20 oktober 2011 in Marshall Gowland Manor, Sarnia Ontario, 89 jaar oud. Zij is begraven in Lakeview Cemetery Sarnia Lambton County Ontario, Canada.
1.1.6.2.11.6.4 Sybe Postma is geboren omstreeks 1922 in Achlum, zoon van Willem Tjerks Postma en Nieske Sybrens Post (zie 1.1.6.2.11.6). Sybe is overleden. Hij is begraven in Burwood Cemetery Escalon San Joaquin County CA.
Notitie bij Sybe: Sybe Postma
Age 95 (in 2017)

PHONE NUMBERS
(209) 599-4777
Landline

CURRENT ADDRESS
812 S Wilma Ave
Ripon CA 95366-2558

PREVIOUS LOCATIONS
Escalon, CA
Sybe trouwde met Jacoba (Cobie) Neele. Cobie is geboren op 12 januari 1931. Cobie is overleden op 10 maart 1994 in San Joaquin County, California, 63 jaar oud. Zij is begraven in Burwood Cemetery Escalon San Joaquin County CA.
1.1.6.2.11.6.6 Janke Willems Postma is geboren op 11 oktober 1925 in Achlum, dochter van Willem Tjerks Postma en Nieske Sybrens Post (zie 1.1.6.2.11.6). Janke is overleden op 10 februari 2013 in Wommels, 87 jaar oud. Zij is begraven in Lollum. Janke trouwde met Jaap Strikwerda. Jaap is geboren op 8 november 1925 in Kubaard, zoon van Anne Strikwerda. Jaap is overleden op 29 augustus 2011 in Wommels, 85 jaar oud. Hij is begraven op 3 september 2011 in Lollum.
1.1.6.2.11.6.7 Anna Willems (Annie) Postma is geboren op 6 september 1927, dochter van Willem Tjerks Postma en Nieske Sybrens Post (zie 1.1.6.2.11.6). Annie is overleden op 13 januari 1984, 56 jaar oud. Zij is begraven in Franeker (algemeen). Annie trouwde met Sybrand van Randen. Sybrand is geboren op 3 juli 1926 in Workum. Sybrand is overleden op 10 mei 1984 in Sneek, 57 jaar oud. Hij is begraven in Franeker (algemeen).
1.1.6.2.11.6.8 Jan Willems Postma is geboren op 25 november 1930 in Achlum, zoon van Willem Tjerks Postma en Nieske Sybrens Post (zie 1.1.6.2.11.6). Jan is overleden op 1 januari 1984 in Stanislaus County, California, 53 jaar oud. Hij is begraven in Burwood Cemetery Escalon San Joaquin County CA. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 22 september 1954 met Antje (Anne) Kaastra, 21 of 22 jaar oud. Anne is geboren in 1932.
1.1.6.2.11.7.4 Rigtje Annes Anema is geboren op 2 juni 1930 in Arum, dochter van Anne Pieters Anema en Antje Sybrens (Anne) Post (zie 1.1.6.2.11.7). Rigtje is overleden op 25 september 2017 in Witmarsum, 87 jaar oud. Zij is begraven op 30 september 2017 in Arum. Rigtje trouwde, 25 jaar oud, op 2 juni 1955 in Wonseradeel met Jetze Doekles Terpstra, 27 jaar oud. Jetze is geboren op 26 mei 1928 in Lollum, zoon van Doekle Jetses Terpstra en Antje Everts Belksma. Jetze is overleden op 25 juli 1985, 57 jaar oud. Hij is begraven in Arum.
1.1.6.2.11.7.5 Ali Anema is geboren omstreeks 1937, dochter van Anne Pieters Anema en Antje Sybrens (Anne) Post (zie 1.1.6.2.11.7). Ali trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 5 juni 1957 in Witmarsum met Warner Pars, 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Arum. Warner is geboren op 30 maart 1928. Warner is overleden op 29 augustus 1972, 44 jaar oud.
1.1.6.2.11.8.1 Sybren Jelles Post is geboren op 6 januari 1924 in Sexbierum, zoon van Jelle Sybrens Post (zie 1.1.6.2.11.8) en Reintje Pieters Westra. Sybren trouwde, 23 jaar oud, op 3 juni 1947 in Witmarsum met Jaitske (Jeanette) Elgersma, 22 jaar oud. Jeanette is geboren op 18 juni 1924. Jeanette is overleden op 29 november 1997 in De Motte (Ind), 73 jaar oud. Zij is begraven op 1 december 1997 in Holland Cemetery ,Jasper County, Indiana , Section 3 3 B.
1.1.6.2.11.8.2 Piter Jelles Post is geboren op 6 maart 1925 in Sexbierum, zoon van Jelle Sybrens Post (zie 1.1.6.2.11.8) en Reintje Pieters Westra. Piter trouwde, 28 jaar oud, op 28 mei 1953 in Sexbierum met Marieke Harmens Westra, 30 jaar oud. Zie 1.1.6.2.6.8.5 voor persoonsgegevens van Marieke.
1.1.6.2.11.8.3 Maria Jelles Post is geboren op 1 april 1927 in Sexbierum, dochter van Jelle Sybrens Post (zie 1.1.6.2.11.8) en Reintje Pieters Westra. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 21 mei 1952 in Barradeel met Adrianus Frans Vreugdenhil, 25 jaar oud. Adrianus is geboren op 7 december 1926 in ’s-Gravenzande, zoon van Frans Vreugdenhil en Sophia Koene.
1.1.6.2.11.8.4 Aaltje Jelles Post is geboren op 20 april 1929 in Sexbierum, dochter van Jelle Sybrens Post (zie 1.1.6.2.11.8) en Reintje Pieters Westra. Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op 12 november 1953 in Sexbierum met Tsjipke Martens Wiersma, 24 jaar oud. Tsjipke is geboren op 22 november 1928 in Westergeest, zoon van Marten Johannes Wiersma en Sytske Alberts Hoof. Tsjipke is overleden op 3 december 2000 in Dokkum, 72 jaar oud. Hij is begraven op 7 december 2000 in Ee.
1.1.6.2.11.8.5 Arendtje Jelles (Audrey) Post is geboren op 21 augustus 1930 in Sexbierum, dochter van Jelle Sybrens Post (zie 1.1.6.2.11.8) en Reintje Pieters Westra.
Notitie bij Audrey: Audrey Appel ~87
Ferndale, WA
Background Check & Contact Info
Known as:
A Appel Appel Audrey Audrey J Appel
Related to:
Ann M Appel, 49 Christopher J Appel, 28 Ruth A Appel, 53 Rich Appel, 52 Leilani Appel Chance, ~23 Jack Appel Vernon R Norton, 80 Rena M Appel, 59 Chance Appel, 23 Elizabeth M Appel, 26 Gerald C Appel, 56 Norma J Appel, 63
Audrey trouwde, 26 jaar oud, op 9 mei 1957 met Jacob (Jack) Appel, 29 jaar oud. Jack is geboren op 18 september 1927 in Boskoop, zoon van Gerard Cornelis Appel en Lena Apolonia Oosterwyk. Jack is overleden op 22 september 1999 in Bellingham (WA), 72 jaar oud. Hij is begraven in Lynden, Whatcom County, Washington, USA.
Notitie bij Jack: http://www.appel-farms.com/
============
Appel, Cornelis
Spouse: Oosterwijk - Family Size: 7; Religion:
Christian Reformed
Origin: Baarn, Utrecht -- Arrival year: 1952
Destination: Windsor, Ontario
http://www.calvin.edu/hh/family_history_resources/Immigration%20Committee%20Report.pdf
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.0 op 26-06-2018 18:52:38