Stambomen


Pytter Katsma en Maayke Dijkstra


Kinderen:
Klaas (1795-1814)
Liepke (1797-1798)
Liepke (1798-1869) x Sieuke Landstra
Sijtse (1800-1871)
Jissele (1802-1828)
Jisseltje (1805-1882) x Klaas de Bruin
Kornelis (1807-1839) x Bieuwkjen Westerhof
Sytske (1810-1877) x Steven Dijkstra; x Tjipke Bijlsma
Japke (1813-1850) x Auke de Roos

Pytter en Maayke trouwden op zondag 18 mei 1794 in Engwierum in de kerk. Zij hebben samen 9 kinderen gekregen. Hun tweede jongetje, Liepke, is ongeveer één jaar geworden. De sterfdatum is niet bekend, maar in 1798 wordt er weer een jongetje geboren, dat ook Liepke wordt genoemd.
 
 
 

Een huizinge cum annexis, staande en gelegen in de Buren te Engwierum, en aldaer gequoteerd met no. 69, den 12den Mei 1815 vry te aanvaarden.
  Toebehoorende aan Maayke Liepkes, weduwe van Pieter Klazes Katsma, voor de eene helft, en Arjen Eelzes Kingma en pieter Albronda, Landbouwers, armvoogden te Engwierum, en als zodanig administratoren over de goederen van Liepke, Sytze, Jissele, Jisseltje, Sytske, Cornelis en Japke Pieters Katsma, minderjarige kinderen van wijlen Pieter Klazes Katsma bovengenoemd, voor de wederhelft, allen te Engwierum.
  Ten verzoeken van de eerstgemelde.

  Wie gadinge maken, komen, op Donderdag den 25ste April 1816, des namiddags ten 2 uren, ten huize van Sjolle Marcus, kastelein te Engwierum.
(LC 12 april 1816)

 

In 1829 woont Maaike (62) als huishoudster bij de weduwnaar Alle Ynze Zijlstra (65 jaar, geboren in Schoterzijl). Japke (16) woont bij hen en werkt als arbeidster.
(Volkstelling Engwierum 1829)

 
Klaas is 18 jaar geworden. Hij is overleden in 1814 in Ee. Hij is niet gehuwd geweest.